Energieffektivisering i transportsektorn 2014-2019

Energimyndigheten utlyser cirka 45 miljoner kronor inom programmet Energieffektivisering i transportsektorn. Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska tydligt bidra till ett energi- och resurseffektivt transportsystem. Sista ansökningsdag är 9 september 2016.

Sista dag för ansökan 2016-09-09
Utlysta medel cirka 45 miljoner kronor

Utlysningens syfte är att ta fram ny kunskap genom forskning, utveckling och demonstration av nya innovativa lösningar inom transportsektorn där stora vinster kan förväntas i fråga om energieffektivisering.

Energimyndigheten har identifierat ett antal utmaningar för att uppnå ett energi- och resurseffektivt transportsystem. Ansökningarna ska inriktas mot en eller flera av dessa utmaningar:

  • Hur löser vi transportbehoven på ett energieffektivt sätt, t.ex. genom överflyttning till energieffektivare transportsätt?
  • Hur kan samhällsplanering användas för att ge förutsättningar för ett energieffektivt transportsystem?
  • Vilka drivkrafter till förändring av beteenden finns hos individer och organisationer för att bidra till ett energieffektivt transportsystem?
  • Hur kan digitaliseringens möjligheter tillvaratas för utvecklingen av energieffektiva transportlösningar?
  • Hur kan befintliga transportlösningar energieffektiviseras?

Projektförslag som avser alla trafikslag samt både gods- och persontransporter välkomnas inom programmet.

Utlysningen riktar sig till offentliga och privata forskningsaktörer med anknytning till det angivna området. Energimyndigheten ser gärna att även mottagarna av resultaten finns med i projekten. Beroende på projektets karaktär kan det innebära allt från att mottagarna deltar i en referensgrupp till att de är medfinansiärer och ingår i projektgruppen

Energimyndigheten ser gärna att projekten har ett systemperspektiv i betydelsen att resultaten från varje enskilt projekt bidrar till omställningen av transportsystemet. Med utgångspunkt från detta så ser vi gärna tvärvetenskapligt sammansatta projekt.

Programmet omfattar inte projekt med fokus på teknikutveckling av fordon eller motorteknik eftersom dessa hanteras inom ramen för andra forskningsprogram på Energimyndigheten.

Projekt som beviljas stöd inom utlysningen kan tidigast starta 1 december 2016 och som längst pågå till 31 december 2019.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet