Energiriktad grundforskning – utlysning 2018

Energimyndigheten utlyser 125 miljoner kronor för att stödja grundforskningsprojekt inom samhällsvetenskap, humaniora samt natur- och teknikvetenskaper. Projekten ska ha hög vetenskaplig kvalitet och mycket god potential att bidra till energiomställningen. Sista ansökningsdag är 21 mars 2018.

Sista dag för ansökan 2018-03-21 23:59
Tid för beslut november
Utlysta medel 125 miljoner kronor

Forskningsprojekten inom utlysningen ska, förutom att vara av hög vetenskaplig kvalitet, ha mycket god potential att bidra till energiomställningen genom att bidra med kunskap för ökad förståelse av och/eller lösningar för att möta avgörande utmaningar för utvecklingen av:

  • ett helt förnybart energisystem,
  • ett resurseffektivt samhälle,
  • ett flexibelt och robust energisystem,
  • samspel i energisystemet.

Du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Utlysningen stödjer dels projekt inom humaniora och samhällsvetenskap (HS), dels natur- och teknikvetenskapliga (NT) projekt. Tvärvetenskapliga projekt med HS såväl som NT-inslag välkomnas. Projektstart ska ske 1 januari 2019–1 april 2019.

Projektbidrag

Projekt inom utlysningen kan stödjas med maximalt 1 miljon kronor per år, dock maximalt 5 miljoner kronor totalt.

Utlysningens totala budget är cirka 25 miljoner kronor per år, varav cirka 18 miljoner kronor till projekt med fokus på natur- och teknikvetenskap samt cirka 7 miljoner kronor till projekt med fokus på humaniora och/eller samhällsvetenskap. Totalt omfattar utlysningen 125 miljoner kronor under åren 2019 till 2023.

Vid bedömning ses forskningssamarbeten och erfarenhetsutbyten med andra för projektet relevanta samhällsaktörer så som andra forskargrupper, företag, eller civilsamhälle som en styrka. De kan bidra till att säkerställa projektresultatens relevans och realisera projektets potential att bidra till energiomställningen.

Utlysningen stödjer grundforskning. Projekt som syftar till direkt kommersiell tillämpning eller användning stöds inte inom utlysningen. Samtliga projekt som stöds inom utlysningen ska ligga i linje med uppsatta långsiktiga energi- och klimatpolitiska mål om ett helt förnybart elsystem och nettonollutsläpp av växthusgaser.

Utlysningen genomförs av Energimyndigheten i samverkan med Vetenskapsrådet. Energimyndigheten ansvarar för utlysningen som helhet och fattar beslut om stöd inom utlysningen.

Utlysningen har en budget på 125 miljoner kronor och erbjuder följande möjligheter till finansiering:

Typ av bidrag:
Projektstöd
Ämnesområde:
Humaniora och samhällsvetenskap liksom Naturvetenskap och teknikvetenskap. Tvärvetenskapliga projekt välkomnas.
Inriktning:
Energiriktad grundforskning.
Söks av:
Enskild forskare.
Medverkande forskare:
Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.
Bidragstid:
1–5 år.
Bidragsbelopp:
minst 400 000 kronor/år, max 1 000 000 kronor/år, totalt max 5 000 000 kronor/projekt.

Följande dokument ska bifogas ansökan:

  • Forskningsplan (på engelska), enligt anvisningar i Bilaga 2.
  • CV för forskaren och medverkande deltagare (på engelska) enligt anvisningar i Bilaga 3.
  • Publikationslista för sökande och medverkande (på engelska) enligt anvisningar i Bilaga 4.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Ansökan ska skrivas enligt anvisningar för sökande och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Kontakt

Tänk på att det kan vara många som ringer sista dagen som utlysningen är öppen och att det därför kan vara svårare att få hjälp då.

Natur- och teknikvetenskap: Fredrik Brändström, fredrik.b...@energimyndigheten.se, 016-544 23 66

Humaniora och samhällsvetenskap: Josefin Thoresson, josefin.t...@energimyndigheten.se, 016-544 23 04

 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet