Utveckla produktionen av bioenergi, biobaserade råvaror och produkter i ett europeiskt samarbete

Vi välkomnar svenska företag och forskningsaktörer att söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar produktion av bioenergi, biobaserade råvaror och produkter i industrin. Projekten kan fokusera på olika steg i värdekedjorna och bör ha stor marknadspotential.

Energimyndigheten har avsatt högst 9 miljoner kronor för svenskt deltagande inom ramen för ERA-Net Bioenergy.

Ansökningsprocessen innehåller flera steg och inleds med ett förberedande webinar 27 november 2018 för de som vill bredda sina konsortier och söka nya samarbetspartners. Intresseanmälan skickas till Boris Vashev  senast 20 november 2018.

Inlämning av skisser

I utlysningens första steg tas projektskisser in för bedömning. Senast den 29 januari 2019 kl. 13.00 ska sökande lämna in projektskisser. Dessa ska lämnas direkt till ERA-Net Bioenergys sekretariat. En anvisning om vad skissen ska innehålla finns på ERA-Net Bioenergys webbplats.

Fullständig ansökan

Efter bedömning av projektskisserna kommer ERA-Net Bioenergy att uppmuntra utvalda projekt att gå vidare med en fullständig ansökan. Den ska vara inlämnad senast den 18 juni 2019 kl. 13.00.

Energimyndigheten kommer att begära in en nationell ansökan av de svenska aktörer som deltar i ett projekt som blir inbjudna av ERA-Net Bioenergy att lämna in en fullständig ansökan. Ansökan till Energimyndigheten ska lämnas in samtidigt som den fullständiga ansökan till ERA-Net Bioenergy.

För att ha möjlighet att erhålla stöd inom utlysningen måste projektet uppfylla följande:

 • Samarbete mellan minst två oberoende parter från minst två av länderna – Finland, Nederländerna, Polen, Schweiz, Tyskland, Österrike och Sverige.
 • Projekten ska röra innovativa koncept och nya tekniska lösningar för produktion av bioenergi, biobaserad industriråvara (fetter, vaxer, proteiner, lignin, gasföreningar etc) eller biobaserade produkter (bioplaster, isoleringsmaterial etc). Detta ska leda till effektivare utnyttjande av energi och biomassa, till fördel för ekonomi, miljö och samhälle.
 • Projekten kan fokusera på olika delar av en värdekedja, men måste inkludera konverteringstekniker.
 • Projekten måste adressera minst ett av följande områden:
  • att förändra en befintlig värdekedja, eller utveckla nya.
  • att diversifiera produktportföljen från en värdekedja för bioenergi.
 • En väsentlig del av den värdeökning som projektet väntas leda till ska komma från energiproduktionen (bränslen, el och/eller värme).
 • Hänsyn tas till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.
 • Projektets utformning och sökande organisationer måste uppfylla de nationella lagar och bestämmelser som gäller forskningsfinansiärerna i respektive land (för svenska aktörer: Energimyndigheten).

Mer information om den internationella utlysningen

Fullständig information om utlysningens område, ansökningsprocess och bedömningskriterier finns att hämta på ERA-Net Bioenergys webbplats.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet