ERA-Net Smart Grids plus

Energimyndigheten utlyser 30 miljoner kronor inom det europeiska forskningssamarbetet ERA-Net Smart Grids plus. Sista ansökningsdag är 15 juni kl. 14.00.

Sista dag för ansökan 2016-06-15
Utlysta medel 30 miljoner kronor

Svenska företag och forskningsaktörer kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området smarta nät. 13 europeiska länder och regioner deltar i utlysningen med en sammanlagd budget på ca 25 miljoner euro.

För att ha möjlighet att erhålla stöd inom utlysningen måste projektet uppfylla följande:

  • Minst 2 oberoende parter från minst 2 olika länder som deltar i ERA-Net Smart Grids Plus-utlysningen ska delta i projektet.
  • Projektets mål och typ av forskning och utveckling ska överensstämma med den inriktning som finns beskriven på ERA-Net Smart Grids Plus webbplats.
  • Projekt som beviljas kan tidigast starta 2017-02-01 och som längst pågå till 2020-03-31. Projektettiden får vara högst 38 månader (vissa länder har kortare projekttid).

Projektets utformning och sökande organisationer måste uppfylla de nationella lagar och bestämmelser som gäller forskningsfinansiärerna i respektive land. Energimyndigheten för svenska aktörer.

Fullständig ansökan för det transnationella projektet ska vara inlämnad senast den 15 juni 2016 kl. 14.00. Fullständig ansökan lämnas via ansökningsportalen på ERA-Net Smart Grids Plus webbplats.

För svenska aktörer