Europeisk satsning för hållbar urban omställning, Driving Urban Transitions Partnership

I den här utlysningen ges stöd till internationella forsknings- och/eller innovationsprojekt som tar sig an utmaningar för att hjälpa städer i deras omställning till mer hållbara ekonomier och samhällen. Utlysningen är den andra inom det nya europeiska partnerskapsprogrammet Driving Urban Transitions, DUT Partnership. 

Sista dag för ansökan 2023-11-21 13:00
Utlysta medel 63 miljoner kronor

Formas och Energimyndigheten utlyser tillsammans 63 miljoner kronor så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella forsknings-, och innovationsprojekt som tar sig an urbana utmaningar. 27 europeiska länder ingår i utlysningen som har en sammanlagd budget på cirka 80 miljoner Euro. 

Det här kan du söka stöd för

DUT är indelat på tre olika tematiska pelare (Transition Pathways) som var för sig identifierar ett antal utmaningar som adresseras i utlysningen. I Sverige är två olika forsknings- och innovationsfinansiärer huvudsakligen ansvariga för respektive teman:

 • Energipositiva stadsdelar (PED) - Energimyndigheten
  • ​Ämne 1: Energiresiliens och energifattigdom.
  • ​Ämne 2: Stadsförnyelse och renoveringar.
  • Ämne 3: Möjliggörande system för lokal energiomställning: samarbetsformer och hållbara investeringar.
 • 15-minutersstaden (15minC) - Energimyndigheten 
  • ​Ämne 1: Integrerade strategier och evidens för minskat bilberoende.
  • Ämne 2: Mobilitet- och planeringspolitik för närhetsorienterad stadsutveckling.
  • Ämne 3: Stärka människors förmåga att ställa om sina urbana mobilitetsmönster.
 • Cirkulära urbana ekonomier (CUE) – Formas
  • Ämne 1: Cirkularitet i den byggda miljön.
  • Ämne 2: Hur städer och deras omgivande landsbygder kan kopplas samman cirkulärt.
  • Ämne 3: Design, form, planering och arkitektur som inspireras brett av naturen.

Mer information om de olika temaområdena finns på partnerskapets internationella webbplats.

Driving Urban Transitions to a sustainable future, DUT Partnership

Vem kan söka?

I denna utlysning kan en grupp av aktörer bestående av forskare, offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och civilsamhällesorganisationer söka. Projektteamen måste bestå av minst tre partners från tre olika länder.

Krav på projekten

För att ha möjlighet att erhålla stöd inom utlysningen behöver det transnationella projektet uppfylla bland annat:

 • Projekten ska bestå av minst tre projektparter från tre olika länder som är berättigade till finansiering från deras respektive nationella/regionala finansieringsorgan. Dessutom ska minst två sökande vara från olika EU-medlemsländer eller associerade länder som kan få medel i denna utlysning.
 • Projektledaren kan bara vara projektledare för en ansökan och delta i max två ansökningar i utlysningen. 
 • Projekten bör inkludera minst en representant från ett företag, en kommersiell organisation eller organisation från civilsamhället.

Ansökan och tidplan

Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess

 • Steg 1: En kortfattad ansökan lämnas in senast den 21 november 2023 kl. 13.00 CET.
 • Steg 2: Den fullständiga ansökningen ska lämnas in senast den 30 april 2024 kl. 13.00 CET.

Ansökningar i steg 1 och 2 ska skickas in till den rumänska organisationen UEFISCDIs elektroniska ansökningssystem.

Elektronisk ansökningssystem

Observera att det bara är ansökningar som har gått vidare i steg 1 som kan skicka in en fullständig ansökan i steg 2. Ansökan får inte genomgå några större förändringar mellan steg 1 och 2. 

Svenska parter i projekt som rekommenderas stöd i den internationella bedömningen blir inbjudna till Energimyndighetens och Formas portaler för att skicka in en nationell ansökan för sitt projekt. Utbetalning till svenska projektparter sker genom Energimyndigheten eller Formas. 

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd förväntas fattas under sommaren 2024. Projektet kan starta tidigast i september 2024 och kan som längst pågå i tre år.   

Nationellt informationsmöte

Energimyndigheten och Formas anordnar ett nationellt informationsmöte om utlysningen den 4 september klockan 13.00–14.30.

Mer information om nationella informationsmötet

Registrering till informationsmötet

Mötet hålls i Zoom. Anslut till mötet och ange möteskod 6153 7408 793.

Anslutning till informationsmötet

Europeiskt informationsmöte och matchmaking

Ett internationellt informationsmöte, följt av matchmaking, kommer att hållas  den 12 september 2023 klockan 10.00–12.00.

Mer information om europeiska informationseventet

Om partnerskapet

Driving Urban Transitions to a sustainable future (DUT) är ett partnerskapsprogram inom Horisont Europa, med syfte att driva på stadsutveckling mot en hållbar framtid. Programmet ska de närmaste sju åren intensifiera det europeiska arbetet med urbana utmaningar och möjliggöra för myndigheter, forskare, kommuner, företag och invånare att omsätta globala strategier till lokala initiativ.

Driving Urban Transitions to a Sustainable Future

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet