Europeiska projekt inom Smart Urban Futures - ERA-Net Cofund - ENSUF

Energimyndigheten har avsatt 9 miljoner kronor för svenskt deltagande i 2015-2019 års utlysning inom det europeiska samarbetet ERA-Net Cofund Smart Urban Futures (ENSUF).

Sista dag för ansökan 2016-09-20

Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess där första steget är inlämning av skisser senast den 15 mars 2016 och andra steget innebär att en fullständig ansökan ska vara inlämnad i den 20 september 2016.

Totalt deltar 18 europeiska länder samt regioner och 27 finansiärer inklusive EU-kommissionens program Horistont 2020 i utlysningen med en sammanlagd budget på ca 15 miljoner euro.

I utlysningen kan svenska företag, innovatörer, kommuner och forskningsaktörer söka stöd för transnationella forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla Living labs, transdisciplinära konstellationer, Smart inter- stadsutveckling, eCity och digitala områden, ny form av engagemang, eller ha inriktning mot att tackla implementerings gap – sprida till olika intressenter (flera forskningsdiscipliner, medborgare och beslutsfattare, städer och konsumenter).

Utlysningens mer specifika fokus och exempel på olika typer av projekt finns beskrivet på ENSUF:s hemsida.

För att ha möjlighet att erhålla stöd inom utlysningen måste projektet uppfylla följande:

  • Minst 3 oberoende parter från minst 3 olika länder som deltar i ENSUF utlysningen ska delta i projektet
  • Projektkoordinatorn måste vara från ett land/region som deltar i utlysningen
  • Projektet ska röra någon av de inom utlysningen utpekade områdena. För beskrivning av innehåll och avgränsningar av områdena, se dokumentation på ENSUF:s webbplats.
  • Projektettiden får vara högst 3 år (vissa länder har kortare projekttid)
  • Projektets utformning och sökande organisationer måste uppfylla de nationella lagar och bestämmelser som gäller forskningsfinansiärerna i respektive land (för svenska aktörer: Energimyndigheten, Vinnova och Formas)

Fas 1– inlämning av skisser

I utlysningens första fas tas projektskisser in för bedömning. Senast den 15 mars 2016 ska sökanden lämna in projektskisser. Dessa lämnas via ansökningsportalen på EN