Forska om energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse

Välkommen att söka stöd för projekt som kan bidra med kunskap och kompetens kring energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse av alla typer och åldrar, över hela dess livscykel. Den här utlysningen inom programmet Spara och bevara – energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse, omfattar cirka 20 miljoner kronor och stänger den 8 mars 2022.

Sista dag för ansökan 2022-03-08
Utlysta medel cirka 20 miljoner kronor

Det befintliga byggnadsbeståndet utgör en viktig materiell och kulturell resurs i samhället men står också för en betydande del av samhällets energianvändning. Den grundläggande utmaningen är att effektivisera energianvändningen och minska växthusgasutsläppen utan oacceptabla effekter på dessa byggnaders kulturvärden.

I den här utlysningen välkomnar vi ansökningar inom programmets samtliga forskningsområden. Forskningsområdena beskrivs utförligare i programbeskrivningen.  

Ansökningar ska avse tvärvetenskapliga projekt kring möjligheterna att uppnå effektiv energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse med hänsyn till bevarande- och utvecklingsaspekter.

Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi och forskningsinstitut etc.) samverkar ses som positivt, liksom projekt som inriktar sig på synteser och sammanställningar av kunskapsläget inom forskningsområdet som helhet, inklusive resultat från tidigare programetapper av Spara och bevara-programmet.  

I utlysningen välkomnar vi särskilt även projektförslag som adresserar följande delområden.

 1. Sakkunnig dokumentation, analys och kvalitetssäkring av goda exempel kring hur en kulturhistorisk byggnad eller bebyggelse har renoverats för att uppnå hög energieffektivitet och hållbarhet med samtidig hänsyn till kulturhistoriska värden. Dokumentationen bör innehålla information om byggnaden och dess konstruktion, kulturhistorisk värdering, byggmaterialspecifikationer, energieffektivitet och komfort samt beskrivningar av renoveringslösningarna.
 2. Studier där exempelvis regionala och lokala aktörer kan utveckla och genomföra projekt med koppling till EU-kommissionens initiativ New European Bauhaus. Studierna bör utgå från New European Bauhaus-initiativets inriktningar om estetik, delaktighet, hållbarhet samt återanvändning och platsers betydelse.
  New European Bauhaus 
 3. Integrerad databasutveckling som kan bidra till att identifiera mönster för energieffektiviseringspotential i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, att med hjälp av potentialen i stora databaser med fastighetsdata, och stöd av tvärvetenskaplig analys och exempelvis datavetenskap, möjliggöra bättre beslutsfattande, strategisk planering och hållbarhet.
 4. Ödehusrörelsen, fritidshus och visstidsbosättning: ny kunskap om bland annat användning, energianvändning, och möjliga framtida problem kopplat till energianvändning och hållbarhet i kombination med bevarande av kulturhistoriska värden.
 5. Energieffektivitet hos fönster i kulturhistorisk bebyggelse, exempelvis rörande juridiska aspekter, översikt av olika tekniska lösningar, det internationella forskningsläget, marknadsläget, fastighetsägares perspektiv, affärsmodeller, energibesparingspotentialer, livscykelanalyser och livscykelkostnadsanalyser samt bevarandevärden av olika alternativa åtgärder ur ett CO2-perspektiv.
 6. Lösningar för energieffektiv förnybar elproduktion (exempelvis byggnadsanknutna solceller) som tillgodoser varsam hantering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, exteriörer och miljöer.
 7. Lösningar för att säkerställa rätt luftmängd till rätt plats vid rätt tidpunkt i kulturhistoriska byggnader. Likaså hur man med styr- och reglerteknik kan minimera värmebehovet, och hur sådan teknik kan göras användarvänlig.

Projekt ska bidra till att något eller några av forskningsprogrammets mål enligt nedan kan uppnås:

 • Bidrag till utveckling och utvärdering av varsamma renoveringsprocesser och tekniska lösningar som effektiviserar energianvändningen och minskar klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.
 • Ny kunskap om inneklimat i sådana byggnader där inneklimatet inte bara bestäms av komfortkrav utan även av bevarandehänsyn.
 • Innovativ installationsteknik som utvecklas och utvärderats med avseende på energieffektivitet, inneklimat, användbarhet och bevarande.
 • Utveckling och utvärdering av metoder för att i planeringsskedet skapa förutsättningar för varsam renovering.
 • Ny kunskap om varsam energieffektivisering inom fastighetsskötsel och förvaltning.
 • En sammanhållen kunskapsbas för det befintliga beståndet av kulturhistoriska byggnader.
 • Ny kunskap om hushållens och andra samspelande aktörers drivkrafter, kunskaper, incitament, vanor och val för energi- och resurseffektivitet i det befintliga beståndet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
 • Kunskap och ändamålsenliga metoder och verktyg rörande samverkansprocesser mellan olika professioner inom samhällsplanering av kulturhistorisk bebyggelse.
 • Kunskap om och policyrelevanta analyser och förslag rörande hur historiska och befintliga styrmedel och regelverk har fungerat för energianvändningsfrågor inom kulturhistorisk bebyggelse.
 • Bidrag till en nationell kompetensbas med internationell konkurrenskraft rörande frågor om energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse.
 • Aktiviteter som är efterfrågade och drivande i internationella forsknings- och utvecklingssamarbeten inom området.
 • Resultatförmedling sker på ett effektivt och anpassat sätt, att resultaten kan förstås och används av avnämare.

Projekt kan starta tidigast den 1 juli 2022, och som längst pågå till den 30 juni 2024.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut
 • övriga aktörer med anknytning till området

Om programmet

Utlysningen är en del av programmet Spara och bevara – energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse. Programmet har som syfte att bidra till forskning om energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse.

Programmets webbplats 

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger. För frågor om utlysningens innehåll och inriktning kontakta:


Utlysningsarkivet