Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2-programmet)

Energimyndigheten utlyser cirka 50 miljoner kronor inom forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende. Detta i en andra etapp av E2B2-programmet. Den här första utlysningen välkomnar projektförslag inom programmets samtliga delområden. Sista ansökningsdag är 2018-05-02 kl. 23.59.

Sista dag för ansökan 2018-05-02 23:59
Tid för beslut juni
Utlysta medel 50 miljoner kronor

E2B2-programmets syfte är att ta fram ny kunskap, teknik samt nya tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen.

Programmet och utlysningen inriktar sig på energi- och resursanvändning inom den byggda miljön sett över hela livscykeln. I området ingår såväl bostäder som lokaler och deras produktion, människors livsstilar, val och användning av energi relaterad till boende och brukande av lokaler, renovering av byggnader, ombyggnad samt rivning.

Programmet fokuserar på byggnader och de system, tekniker och installationer som är kopplade till byggnader samt de människor som på olika nivåer och genom olika roller ingår i brukandet av byggnader.

Programmet kan ge stöd till forsknings-, utvecklings-, innovations- och demonstrationsprojekt samt stödja aktiviteter som syftar till kommersialisering och ökat nyttiggörande.

Målgrupp

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utvecklingen inom området och inkluderar exempelvis företag, offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner, samt institut med anknytning till området. Projekt där olika aktörsgrupper samverkar, exempelvis akademi tillsammans med företag, är särskilt prioriterade.

Budgetram

Enskilda demonstrations- och pilotprojekt inom programområdet kan beviljas upp till högst 10 miljoner kronor. Större demonstrationer/pilotprojekt hänvisas till Energimyndighetens särskilda Pilot- och demonstrationsutlysning.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 2018-06-30 och som längst pågå till 2021-12-31.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska sökande ta del av:

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet