Forskning och innovation inom vindkraftsområdet (VindEL)

Energimyndigheten utlyser cirka 50 miljoner inom det nya programmet VindEl som är ett samlat program för forskning och innovation på vindkraftområdet. Sista ansökningsdag är 20 juni 2017, klockan 16:00.

Sista dag för ansökan 2017-06-20 16:00
Målgrupp

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till att programmets mål nås

Utlysta medel 50 miljoner kronor

Programmet VindEL syftar till att bidra till omställningen mot ett hållbart och förnybart energisystem genom forskning om och utveckling av tekniker, system, metoder och frågeställningar relaterade till vindkraft.

Programmets mål är att bidra till de effektmål för vindkraftsområdet som Energimyndigheten pekar ut i sin strategi för vindkraftsområdet:

  • Vindkraften utgör en betydelsefull del av den svenska elförsörjningen.
  • Vindkraften bidrar med klimatnytta, näringslivsutveckling och stabilitet i elsystemet.
  • Driften och utbyggnaden av vindkraft sker med hänsyn tagen till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Programmet har tre övergripande prioriterade insatsområden:

  • Vindkraft för svenska förhållanden,
  • hållbarhet och
  • integration i elsystemet.

Utlysningen är öppen för ansökningar inom samtliga områden. Observera att projektidéer som ryms inom Energimyndighetens angränsande satsningar Vindval och Nätverket för vindbruk hänvisas till utlysningar inom dessa satsningar.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta i november 2017 och som längst pågå till 31 december 2021.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet