Forskningsprogrammet Fjärrsyn

Välkommen med ansökningar till den sista utlysningen i forskningsprogrammet Fjärrsyns nuvarande programperiod. Utlysningen omfattar cirka 6 miljoner kronor och sista ansökningsdag är den 29 september 2015.

Sista dag för ansökan 2015-09-29
Så söker du

Ansökan ska skrivas enligt Anvisningar för ansökan och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 29 september 2015.

Fjärrsyn samordnas av Energiforsk och genomförs i samverkan med Energimyndigheten och Svensk Fjärrvärme. Vi söker nu nya forskningsprojekt för att komplettera tidigare projekt och för att nå programmets övergripande mål som finns i programbeskrivningen.

Projektansökningarna ska ha någon av följande inriktningar, utan inbördes prioritering:

  • Energitjänster och kundinflytande - Ny kunskap om hur fjärrvärmen kan bli mer individualiserad och hur förutsättningar för samverkan mellan kund och leverantör kan förbättras. Vi vill öka möjligheten att analysera och använda kunskap om fjärrvärmeanvändningen för bättre resurseffektivitet och kundnytta. Här är det även intressant att studera hur förtroende och vilja att fortsätta vara fjärrvärmekund påverkas av olika faktorer, exempelvis erbjudande om nya energitjänster, ett ökat kundinflytande och en ökad förståelse för energisystemet. Resultaten ska bidra med ny kunskap om samverkan med kunder och andra viktiga intressenter samt affärsmodellering.
  • Samarbetsformer för ökad användning av spillvärme och små värmekällor - Ökad kunskap om att på bästa sätt ta tillvara befintlig värme, både industriell spillvärme och överskottsvärme från små aktörer. Här handlar det bland annat om möjligheter för kunder och konsumenter att också vara producenter, så kallade prosumenter. Vad innebär det exempelvis för fjärrvärmeföretag när den egna verksamheten går mot att uppgradera och leverera värme istället för att själva producera den? Resultaten ska visa på nya affärsidéer, modeller för fjärrvärmeleverans och konsekvenser av en förändrad värmemarknad.
  • Förutsättningar för morgondagens kombinerade värme- och kylerbjudanden - Allt fler kunder efterfrågar ett behagligt inomhusklimat, istället för enbart värme eller kyla. Nya lågenergihus medför att behovet av uppvärmning minskar, medan behovet av kyla