Forskningsprogrammet Fjärrsyn

Välkommen med ansökningar till den sista utlysningen i forskningsprogrammet Fjärrsyns nuvarande programperiod. Utlysningen omfattar cirka 6 miljoner kronor och sista ansökningsdag är den 29 september 2015.

Sista dag för ansökan 2015-09-29
Så söker du

Ansökan ska skrivas enligt Anvisningar för ansökan och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 29 september 2015.

Fjärrsyn samordnas av Energiforsk och genomförs i samverkan med Energimyndigheten och Svensk Fjärrvärme. Vi söker nu nya forskningsprojekt för att komplettera tidigare projekt och för att nå programmets övergripande mål som finns i programbeskrivningen.

Projektansökningarna ska ha någon av följande inriktningar, utan inbördes prioritering:

  • Energitjänster och kundinflytande - Ny kunskap om hur fjärrvärmen kan bli mer individualiserad och hur förutsättningar för samverkan mellan kund och leverantör kan förbättras. Vi vill öka möjligheten att analysera och använda kunskap om fjärrvärmeanvändningen för bättre resurseffektivitet och kundnytta. Här är det även intressant att studera hur förtroende och vilja att fortsätta vara fjärrvärmekund påverkas av olika faktorer, exempelvis erbjudande om nya energitjänster, ett ökat kundinflytande och en ökad förståelse för energisystemet. Resultaten ska bidra med ny kunskap om samverkan med kunder och andra viktiga intressenter samt affärsmodellering.
  • Samarbetsformer för ökad användning av spillvärme och små värmekällor - Ökad kunskap om att på bästa sätt ta tillvara befintlig värme, både industriell spillvärme och överskottsvärme från små aktörer. Här handlar det bland annat om möjligheter för kunder och konsumenter att också vara producenter, så kallade prosumenter. Vad innebär det exempelvis för fjärrvärmeföretag när den egna verksamheten går mot att uppgradera och leverera värme istället för att själva producera den? Resultaten ska visa på nya affärsidéer, modeller för fjärrvärmeleverans och konsekvenser av en förändrad värmemarknad.
  • Förutsättningar för morgondagens kombinerade värme- och kylerbjudanden - Allt fler kunder efterfrågar ett behagligt inomhusklimat, istället för enbart värme eller kyla. Nya lågenergihus medför att behovet av uppvärmning minskar, medan behovet av kyla och fjärrvärme till andra applikationer ökar. Resultaten ska bidra med ny kunskap om kombinerade värme- och kylaffärer ur ekonomiska, legala och tekniska perspektiv.
  • Fjärrvärmens roll i energisystemet - För att möta förändrade villkor för fjärrvärme krävs ett övergripande systemperspektiv så att man undviker att vinster inom ett område ersätts av förluster någon annanstans i energisystemet. På vilka sätt är det möjligt att utnyttja befintliga fjärrvärmesystem för att balansera laständringar i elsystemet? Är det möjligt att använda bergrum, större delar av fjärrvärmenäten och byggnader som värmelager? Hur flexibla är fjärrvärmenäten och vilka toleransnivåer finns bland kunder? Vi söker bland annat kunskap om hur energisystemet påverkas när fjärrvärme ersätts med värmepumpar och tvärtom, men också om hur dagens styrmedel leder energibranschen mot en hållbar utveckling. Resultaten ska visa fjärrvärmens potential i det framtida energisystemet.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Beslut om stöd

Ansökningarna kommer att bedömas av programrådet för Fjärrsyn. Programrådet lämnar en rekommendation till Energimyndigheten och Svensk Fjärrvärme om vilka projekt som bör beviljas stöd.

Slutgiltigt beslut fattas av Energimyndigheten, tidigast i december 2015. Projekt inom programmet kan tidigast starta den 1 februari 2016 och som längst pågå till 30 juni 2017.

Hantering av ansökningar

Inkomna ansökningar utgör allmän handling och kan därmed bli föremål för utlämnande. Det är önskvärt att det i ansökan framgår om något i ansökan bör omfattas av sekretess.

Finansiering utgår normalt i enlighet med förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. Det sammanlagda offentliga finansieringsstödet som lämnas till ett enskilt projekt får inte överskrida de i förordningen angivna procentsatserna.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet