Forskningsprogrammet Järn- och stålindustrins energianvändning, JoSEn

Energimyndigheten och Jernkontoret genomför tillsammans samverkansprogrammet Järn- och stålindustrins energianvändning, JoSEn. I denna utlysning är 10 miljoner kronor avsatta och projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden välkomnas, med prioritering enligt nedan. Sista ansökningsdag är 11 juni 2015.

Sista dag för ansökan 2015-06-11
Så söker du

Ansökan ska skrivas enligt Anvisningar för sökande och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Tänk på att ansöka om användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Utlysningens prioriteringar

Utlysningen välkomnar projekt inom programmets samtliga fyra forskningsområden (se programbeskrivning). Projektens kvalitet, bedömt utifrån nedanstående kriterier, kommer att vara den främsta prioriteringen.

Särskilt välkomnas:

  • Projektansökningar inom forskningsområde fyra (se programbeskrivning).
  • Projektansökningar som avser fortsättningar på tidigare genomförda projektetapper eller inom områden där det har genomförts förstudier. För att ett fortsättningsprojekt ska vara aktuellt måste slutrapport från tidigare etapper eller förstudien vara klar och Energimyndigheten tillhanda senast den 1 september 2015. En preliminär sammanfattning av slutrapporten ska biläggas ansökan.

Bedömningskriterier

  • Energirelevans: Projektets betydelse för energisystemets utveckling, potential vid storskalig användning av projektets resultat. Överensstämmelse med programbeskrivningen och dess prioriterade områden.
  • Nyhetsvärde: Värdet av det som projektet avser att tillföra i förhållande till befintlig kunskap, tidigare forskning, eller tidigare genomförda projekt, befintliga produkter eller tjänster. Särskild vikt kommer att läggas vid innovativa forskningsansatser.
  • Genomförande: Kvalitet och effektivitet i ledning och genomförande av projektet. Projektorganisationens lämplighet och möjlighet att uppnå projektmålen. Kunskap, förmåga och erfarenhet hos projektdeltagarna. Budgetens rimlighet och fördelning samt utformning och nivå av samfinansiering.
  • Nyttiggörande: Möjligheter och metoder för implementering för projektets resultat och storskalig användning. Hur resultaten ska komma berörda och intresserade till del.

Beslut om stöd

Ansökningarna kommer att bedömas av programrådet för samverkansprogrammet Järn- och stålindustrins energianvändning. Programrådet lämnar en rekommendation till Energimyndigheten om vilka projekt som bör beviljas stöd.

Programmet har ett övergripande samfinansieringskrav på 60 procent, det vill säga programmet som helhet kräver 60 procent samfinansiering.

I samtliga projekt krävs minst 25 procent samfinansiering. Maximal finansiering utgår normalt i enlighet med förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. Det sammanlagda offentliga finansieringsstödet som lämnas till ett enskilt projekt får inte överskrida de i förordningen angivna procentsatserna.

Slutgiltigt beslut fattas av Energimyndigheten, tidigast i oktober 2015. Projekt som beviljas stöd kan starta tidigast 1 november 2015 och som längst pågå till 31 december 2017.

Hantering av ansökningar

Inkomna ansökningar utgör allmän handling och kan därmed bli föremål för utlämnande. Det är önskvärt att det i ansökan framgår om något i ansökan bör omfattas av sekretess.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet