Främja utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel genom systemanalyser

Ni som forskar, arbetar med eller har nytta av systeminriktade analyser i ert arbete är välkomna att söka stöd för att främja utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel.

Sista dag för ansökan 2020-02-19
Utlysta medel max 15 miljoner kronor

Forskningsprojekten ska öka kunskapen om förnybara drivmedel

Forskningsprojekten ska syfta till att öka kunskapen om förutsättningarna för att försörja ett framtida transportsystem med miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel. Särskilt välkomnas forskningsprojekt som drivs av flera olika aktörer tvärsektoriellt i exempelvis en värdekedja, gärna tillsammans med potentiella mottagare av resultaten.

Fokus i forskningsprojekten ska vara frågeställningar som är begränsande för och/eller har stor inverkan på respektive drivmedels hållbarhet och potential för att bidra till en hållbar transportsektor.

I denna utlysning kommer sådana forskningsprojekt att prioriteras som Energimyndigheten bedömer kan bidra till att de fem effektmålen i samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system uppnås. De fem målen är:

 • Sverige uppfyller uppsatta mål om reduktion av växthusgaser orsakade av transportsektorn på kort och lång sikt.
 • Förnybara drivmedel produceras på ett hållbart sätt och med högsta möjliga effektivitet.
 • Utformning av styrmedel för omställning till förnybara drivmedel i transportsektorn sker så att dessa är effektiva, motverkar suboptimering och skapar goda förutsättningar för omställning av transportsektorn.
 • Industriella aktörer investerar i hållbar omvandling av förnybara resurser till drivmedel, produkter och energi.
 • Forskning och utveckling inom området bedrivs effektivt och i samverkan, för högsta möjliga nytta av insatta medel.

Programmets fem projektområden är:  

 1. Övergripande tekniska, ekonomiska och miljömässiga systemstudier
 2. Strategier, styrmedel och aktörsperspektivet
 3. Jämförande systemanalys (forskning)
 4. Processintegration och effektivisering
 5. Synteser (forskning)

I denna utlysning prioriteras särskilt:

 • forskningsprojekt inom område 5 (Synteser)
 • forskningsprojekt inom programmets alla fem forskningsområden som har innovativa kommunikationsaktiviteter mot avnämare av resultaten som kan bidra till uppfyllandet av programmets mål avseende spridning av resultaten.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka stöd inom utlysningen. I forskningsprojekten ska minst två organisationer delta som projektgenomförare. Det är krav på samfinansiering motsvarande minst 25 procent av projektets totalbudget i samtliga projekt, utöver de eventuella generella reglerna för stödnivåer.

Projektet kan starta tidigast 15 juni 2020 och pågå senast till och med den 31 december 2021. Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i maj 2020.

Samverkansprogrammet

Utlysningen är en del av samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system 2018–2021 – ett samarbete mellan Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3) som har Chalmers Industriteknik (CIT) som värdorganisation.

Kontakt

Huvudansvarig handläggare vid Energimyndigheten:
Vera Nemanova vera.ne...@energimyndigheten.se, 016-544 22 83

Teknisk support:
ekan...@energimyndigheten.se, 016-544 22 11

Föreståndare för f3 samt ansvarig för samverkansprogrammets kansli:
Ingrid Nohlgren ingrid.n...@f3centre.se, 031-772 63 52

Vi lämnar support fram till kl. 12:00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet