Framtidens fossilfria elproduktion för en hållbar elförsörjning

Nu kan du söka stöd för projekt som bidrar till utvecklingen av fossilfri elproduktion för en hållbar elförsörjning i framtidens elsystem.

Sista dag för ansökan 2023-09-19 23:59
Utlysta medel Omkring 200 miljoner kronor

Den pågående energiomställningen kommer att leda till en förändring av hur, var och när el produceras och används samt vem som producerar och använder elen. Det svenska elsystemet befinner sig i en period av genomgående och stora förändringar, både på produktions- och användarsidan. Elektrifiering är en av nyckellösningarna för att genomföra en energi- och klimatomställning, i synnerhet för industri- och transportsektorerna som står för de största klimatutsläppen. Stora investeringar i fossilfri elproduktion ska göras för att möta det förväntade kraftigt ökade elbehovet.

Energimyndigheten har identifierat ett antal områden och utmaningar där det behövs forskning och innovation för att skapa hållbara lösningar och ökad kunskap för fossilfri elproduktion.

Utlysningens indelning

Utlysningen är indelad i två kategorier:

 • Kategori A: Kärnkraft
 • Kategori B: Övrig fossilfri elproduktion

Energimyndighetens ambition är att fördela stödet relativt jämnt mellan de två kategorierna, det vill säga att cirka 100 miljoner kronor avsätts för respektive kategori. Total budget är cirka 200 miljoner kronor.

Projekt som i huvudsak fokuserar på strålsäkerhet inom kärnkraft rekommenderas att söka stöd inom Energimyndighetens och Strålsäkerhetsmyndighetens gemensamma utlysning.

Forskningsmedel för strålsäkerhet inom ny reaktorteknik samt kärnkraftens livscykel och förutsättningar

Vilka projekt kan få stöd?

Projekt som bidrar till utvecklingen av fossilfri elproduktion för en hållbar elförsörjning och även bidrar till ett eller flera av programmets mål med fokus på fossilfri elproduktion kan få stöd:

 • Nya och effektivare lösningar för elproduktion har tagits fram.
 • Kunskap och lösningar för att minimera intressekonflikter har tagits fram.
 • Kunskap, kompetens och lösningar för att förbättra elsystemets ekologiska hållbarhet och resurseffektivitet har tagits fram och stärkts.
 • Kunskap om hur cirkulära flöden kan bidra till ett hållbart elsystem har ökat.
 • Nya lösningar som bidrar till att stärka Sveriges exportmöjligheter och lyfta Sverige som ett föregångsland inom elsektorn har tagits fram.
 • Potentiella innovativa framtida produkter och tjänster har identifierats.
 • Sverige har stärkt sin konkurrenskraft inom elsektorn genom satsningar på ökad kompetens och innovativa lösningar.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens beskrivna utmaningar. Det kan till exempel vara

 • företag
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • forskningsinstitut
 • offentlig sektor.

Projekt där olika typer av aktörer (företag, akademi och forskningsinstitut med mera) samverkar ses som positivt. Projekt som leder till implementering i elsystemet ses som positivt. Ta hänsyn till jämställdhet och mångfald vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Projektet kan starta mellan 1 maj 2024 och 1 juli 2024 och som längst pågå till 31 december 2027.

Ansökning sker i Mina Sidor

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina sidor.

Mina sidor

Anvisningar för hur du går tillväga

Informationsmöte 28 juni och 29 augusti via Teams

Under mötet får du mer information om utlysningen och ansökningsprocessen. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor till oss kring processen och utlysningen.

När: 28 juni 2023, klockan 12.00–13.00.
Var: Informationsmötet kommer att hållas via Teams.

När: 29 augusti 2023, klockan 12.00–13.00.
Var: Informationsmötet kommer att hållas via Teams.

Anslut till mötet

Innan informationsmötet rekommenderas sökande ta del av informationsmaterialet om utlysningen där många frågor rörande utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar besvaras.

En del av programmet Framtidens elsystem

Utlysningen är en del av programmet Framtidens elsystem som utgör en av Energimyndighetens huvudsakliga satsningar på forskning och utveckling relaterade till elsystemet.

Framtidens elsystem

Kontakt

Energimyndigheten svarar gärna på eventuella frågor om utlysningen. Vi får dock inte kommentera projektidéer eller lämna rekommendationer utan kan endast svara på frågor om själva utlysningen.

Tänk på att det brukar vara många som ringer sista dagen som utlysningen är öppen och att det därför kan vara svårare att få hjälp då. Energimyndigheten finns endast tillgänglig för frågor fram till klockan 16.00, därefter kan du inte räkna med att få hjälp och stöd.

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Vid frågor om utlysningen ber vi dig att i första hand mejla din fråga till elsystem.forskni...@energimyndigheten.se

Under sommarveckorna 29–31 har vi lägre bemanning och nås enklast via frågelådan ovan. Svarstiderna under sommarveckorna kan vara längre.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet