Horisont 2020 (RUL)

Energimyndigheten utlyser nu 3,9 miljoner kronor för de regionala energikontoren och de regionala utvecklingsledarna att ansöka om. Dessa medel ska användas för att genomföra 1–3 informationstillfällen om Horisont 2020 för målgruppen offentliga aktörer under åren 2018–2020.

Sista dag för ansökan 2018-03-29
Målgrupp

Energikontor

Utlysta medel 3,9 miljoner kronor

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Målet med Horisont 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen och annat som kan förbättra människors liv. Vinnova är Sveriges ansvariga myndighet för programmet.

Programmet erbjuder möjligheter för många olika aktörer; universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, offentlig sektor och civila samhället. I de flesta projekt krävs deltagande från minst tre länder och olika organisationer. Horisont 2020 är också öppet för deltagande från hela världen.

Energikontoren erbjuds möjlighet att verka som intermediär för Horisont 2020 för att informera offentliga aktörer om energi- och transportprioriteringar i utlysningar och motivera offentliga aktörer till att på sikt öka aktörens deltagande i programmet.

Energikontoren kallar genom sina nätverk och däribland de kommunala energi- och klimatrådgivarna offentliga aktörer i regionen till informationsträffar i samverkan med Energimyndigheten och Vinnova. Syftet är att öka kunskapen och intresset för att ingå i EU-projekt och på sikt att öka Sveriges deltagande i programmet.

Det är öppet för sökande energikontor att ansöka om 1–3 antal träffar/ tillfällen. Om ett energikontor tar sig an ett annat energikontors region ska en överenskommelse om detta bifogas ansökan.

Så söker du

Ansökan ska göras genom Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar. Läs mer om hur du går tillväga för att göra din ansökan i manuale