Industriklivet

Energimyndigheten välkomnar ansökningar inom Industriklivet. Medel kan sökas för projekt som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp såsom forskning, genomförbarhetsstudier, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar. En ansökan kan göras när som helst under året.

Sista dag för ansökan 2018-04-18

Ansökningarna bedöms i relation till målen med Industriklivet vid flera tillfällen under året. Sista dag att lämna in ansökningar till de olika bedömningsomgångarna är enligt tidplanen nedan.

Aktuella datum för inlämning av ansökningar:

  • 18 april 2018
  • 14 juni 2018
  • 12 september 2018
  • 14 november 2018

Ambitionen är att ansökningarna ska vara granskade och beslutade inom tre till sex månader. Om det sökta stödet är i den omfattning att det krävs ett godkännande av EU-kommissionen är tiden från ansökan till beslut längre.

Så här ansöker du
Ansökan lämnas via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen.

Detaljerad information om ansökningsprocessen finns i dokumentet "Anvisningar för ansökan" som finns länkad i högerkanten. Ansökan ska skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in. Till ansökan ska en bilaga bifogas som innehåller uppgifter om:

  • Företagets antal anställda, årsomsättning och balansomslutning
  • En uppskattning om minskade processrelaterade växthusgasutsläpp till följd av projektet
  • En upplysning om allt annat offentligt stöd som sökanden eller någon annan har sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan avser

Om Industriklivet
Sveriges riksdag har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045. För att stödja omställningen inom industrin har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet. Stora och komplexa tekniksprång krävs inom flera industrier för att nå nollutsläpp senast 2045. Satsningen är på 300 miljoner kronor om året 2018-2040. Energimyndigheten har fått uppdraget att hantera stödet.

Stöd kan ges till forskning, genomförbarhetsstudier, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar.