Industrins energi- och klimatomställning

Har du ett projekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Här kan du söka stöd för projekt som minskar utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och resursanvändning.

Sista dag för ansökan 2021-06-15
Utlysta medel 40 miljoner

Projektets inriktning

Sök stöd för projekt som bidrar till att uppnå:

  1. Nettonollutsläpp från industrins processer
  2. Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser
  3. Hållbart företagande inom industrin Alla typer av innovations- och forskningsprojekt välkomnas.

Även genomförbarhetsstudier, det vill säga utvärdering och analys av potential för ett tilltänkt projekt, kan få stöd.

Område 1 - Nettonollutsläpp från industrins processer

Området syftar till att öka kunskapen om och utveckla nya och befintliga processer med fokus på minskade utsläpp av växthusgaser från industrin. Även utveckling av processer för att använda förnybara energibärare, råvaror och insatsvaror ingår i området.

Projekt som bidrar till tekniksprång inom området prioriteras. Det kan till exempel handla om skifte till en produktionsteknik som inte har några utsläpp av växthusgaser.

Område 2 - Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser

Området syftar till att öka kunskapen om och utveckla nya och befintliga processer med fokus på energi- och resurseffektivisering och ett flexibelt och robust energisystem.

Området omfattar till exempel integration mellan stödsystem och huvudprocesser samt användning av metoder och verktyg för driftoptimering och processtyrning.

Området omfattar även till exempel utveckling av processer för minskade mängder restprodukter, användning av restprodukter i andra applikationer och utveckling kring användning av råvaror med varierande kvalitet i processerna, där det finns en tydlig energirelevans. Även resurseffektivisering för att erhålla ett högre utbyte av insatsvaror ingår i delområdet.

Området omfattar även industrins roll i ett större perspektiv, det vill säga integration mellan industrier för att skapa ett energi- och resurseffektivt system ur ett helhetsperspektiv. Delområdet omfattar således industriella symbioser, inklusive nya industristrukturer, det vill säga projekt som studerar fysiska utbyten av material- och restströmmar i form av till exempel verksamhetsspill, restmaterial och restflöden. Detta område kan således bidra till att skapa mer cirkulära flöden.

Område 3 - Hållbart företagande inom industrin

Området omfattar beslutstöd, organisation, arbetssätt, strategier och affärsmodeller.

Ansökningar som syftar till att utveckla beslutsstöd och metoder inom industrin ska behandla hur graden av resurs- och energieffektivisering kan ökas, och utsläpp av växthusgaser minskas. I området ingår även utveckling av nya affärsmodeller som kan användas vid till exempel ökat samarbete mellan industrier och olika sektorer.

Dessutom så omfattar området studier som belyser hur marknadsmekanismer samt olika politiska styrmedel kan påverka förutsättningarna för ett effektivare energi- och resursutnyttjande och minskade utsläpp av växthusgaser i industrin.

Utöver ovan nämnda områden så ingår även framtagande av scenarier, systemanalyser och underlag om industrins roll i energisystemet som kan användas för att fatta beslut med helhetssyn.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

  • företag
  • offentlig sektor 
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • forskningsinstitut med anknytning till relevanta företag.

Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål, frågeställningar och effekter.  

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i december 2021. Projektet kan starta tidigast januari 2022.

Informationsmöte 22 april och 6 maj via Teams

Energimyndigheten anordnar ett informationsmöte via Teams den 22 april och 6 maj, klockan 10:30-11:30.

Fokus för mötet är att informera om utlysningen, ansökningsprocessen och utvärdering av ansökningar. Under webbmötet får du möjlighet att ställa frågor till oss på Energimyndigheten kring processen och utlysningen.

För att delta den 22 april, anmäl dig senast den 15 april 2021 via detta formulär.

För att delta den 6 maj, anmäl dig senast den 29 april 2021 via detta formulär.

Innan anmälan till informationsmötet rekommenderas sökande ta del av informationsmaterialet om utlysningen där många frågor rörande utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar besvaras.

Kontakt

 Vi lämnar support fram till klockan 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Jenny Köhler, jenny....@energimyndigheten.se, 016-542 06 40
Fredrik Backman, fredrik....@energimyndigheten.se, 016-544 24 52 Isabella Gustafsson, isabella.g...@energimyndigheten.se, 016- 544 21 62

Teknisk support vid inloggningsproblem i e-kanalen: ekan...@energimyndigheten.se, 016-544 22 11

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet