Innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser

Energimyndigheten utlyser cirka 34 miljoner kronor för innovationsfrämjande åtgärder som bidrar till att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser. I denna utlysning välkomnas projektförslag i form av genomförbarhetsstudier, innovationssamarbeten och projekt som förväntas bidra till spridning av nya system och tekniker. Forskningsprojekt gällande minskade utsläpp av växthusgaser eller förnybara energibärare inom processindustrin är också välkomna.

Sista dag för ansökan 2017-10-10 16:00
Utlysta medel Cirka 34 miljoner kronor

Utlysningens syfte är att främja innovation för att:

  • minska utsläppen av växthusgaser inom svensk processindustri
  • och/eller öka användningen av förnybara energibärare inom svensk processindustri och internationellt.

Med utsläpp från processindustrin avses direkta utsläpp från industrins tillverkningsprocesser, inte konsumtionsbaserade utsläpp.

Utlysningen syftar också till att främja införande och spridning av tekniker för minskade utsläpp eller förnybara energibärare, liksom att skapa förutsättningar för teknikexport.

Utlysningen riktar sig till alla aktörer inom området. Projekt som genomförs i samverkan mellan näringsliv och akademi och/eller institut uppmuntras särskilt.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning är genomförbarhetsstudier (förstudier), forsknings- och innovationsprojekt, mindre pilot- och demonstrationsprojekt eller innovationskluster.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 2018-01-01 och som längst pågå till 2019-11-30.

Utlysningen är en del av satsningen inom Energimyndighetens regeringsuppdrag om att genomföra innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser. Regeringsuppdraget genomförs inom ramen för regeringens strategiska samverkansprogram Uppkopplad industri och material.

Så ansöker du

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om.

Ansökan ska skrivas enligt Anvisningar för sökande och lämnas i första hand in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Tänk på att ordna användarbehörighet i E-kanalen i god tid.

Se den fullständiga utlysningstexten för att se vad ansökan ska innehålla.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet