Internationella projekt inom havsenergi - OCEANERA-Net

Energimyndigheten har avsatt 8 miljoner kronor för svenskt deltagande i 2016 års utlysning inom det europeiska samarbetet ERA-Net on Ocean Energy. Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess där första steget är inlämning av skisser senast 30 mars 2016.

Sista dag för ansökan 2016-03-30
Utlysta medel 8 miljoner

Svenska företag och forskningsaktörer kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området havsenergi vilket inkluderar vågkraft, tidvatten (strömmande och fördämd), havsströmmar, salthaltsskillnad och temperaturgradient. Fem europeiska länder och sex europeiska regioner deltar i utlysningen med en sammanlagd budget på cirka 6,4 miljoner euro.

För att ha möjlighet att erhålla stöd inom utlysningen måste projektet uppfylla följande:

  • Minst 2 oberoende parter från minst 2 olika länder som deltar i OCEANERA-NET utlysningen ska delta i projektet.
  • Projektkoordinatorn måste vara från ett land/region som deltar i utlysningen.
  • Konsortiet ska vara balanserat mellan länderna. Total stödberättigad kostnad för en individuell partner eller för alla partners från ett land får inte överstiga 70 % av den totala stödberättigade projektkostnaden.
  • Minst 2/3 av projektkostnaderna måste tillhöra partners från länder som deltar i utlysningen.
  • Projektet ska röra någon av de inom utlysningen utpekade områdena. För beskrivning av innehåll och avgränsningar av områdena, se dokumentation på OCEANERA-NET:s hemsida.
  • Projektettiden får vara högst 3 år (vissa länder har kortare projekttid).
  • Projektets utformning och sökande organisationer måste uppfylla de nationella lagar och bestämmelser som gäller forskningsfinansiärerna i respektive land (för svenska aktörer: Energimyndigheten).

Fas 1– inlämning av skisser

I utlysningens första fas tas projektskisser in för bedömning. Senast den 30 mars (17.00 CET) ska sökanden lämna in projektskisser. Dessa lämnas via ansökningsportalen på OCEANERA-NET:s webbplats. Där finns även dokumentation med fullständig information om bl.a. utlysningens områden, deltagande länder och om ansökningsförfarandet.

Fas 2 – fullständig ansökan

Efter bedömning av projektskisserna kommer OCEANERA-NET att uppmuntra utvalda projekt att gå vidare med en fullständig ansökan.

Fullständig ansökan ska vara inlämnad senast den 5 juli 2016 (17.00 CEST). Fullständig ansökan lämnas via OCEANERA-NET:s webbplats.

För svenska aktörer som deltar i ett projekt som rekommenderas finansiering av OCEANERA-NET kommer Energimyndigheten att begära in en nationell ansökan.

Mer information om den internationella utlysningen

Svenska aktörer som funderar på att söka ska kontakta Maria Olsson eller Angelica Ruth, som är sammanhållande för utlysningen i Sverige.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet