Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

Sök stöd för projekt som syftar till nätverkande med en eller flera internationella partners (utanför Europa) i syfte att formulera gemensamma projektidéer för att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030. En utlysning i samverkan mellan Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Sida.

Sista dag för ansökan 2020-09-16 14:00
Utlysta medel 2 miljoner kronor, per projekt maximalt 200 000 kronor

Utlysningen syftar till:

• att främja ny internationell samverkan för formulering av projektidéer för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, samt
• internationell samverkan så att forskningen kommer snabbare till nytta och bidrar till att de globala målen nås till 2030.

Utlysningen avser nätverksprojekt inom samtliga medverkande finansiärers ansvarsområden. Projekten är ettåriga och det går att söka maximalt 200 000 kronor per projekt.

Bidraget ska användas till att etablera ett nätverk kring en specificerad ”projektidé”, med ett gemensamt forsknings- eller innovationsprojekt som mål att söka medel för i framtiden. Projektidén som nätverket gemensamt samlas runt kan vara allt från i ett tidigt stadium, till en välutvecklad forskningsfråga. Hädanefter i texten kommer den framtida projektidén enbart benämnas ”projektidé”, oavsett hur mogen idén är.

Bidraget avser nätverkande aktiviteter och är inte avsett att finansiera forsknings- och innovationsprojekt.

Projektidén ska vara gemensamt utvecklad av samtliga parter i nätverket, vara tydligt baserad på ömsesidig nytta och innehålla ett jämlikt samarbete.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara disputerad forskare vid universitet, högskola, och forskningsinstitut.

Utlysningen vänder sig till disputerade forskare från alla discipliner vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut som vill samverka internationellt i syfte att bidra till att nå målen i Agenda 2030.

Formas forskarråd förväntas fatta beslut om vilka projekt som beviljas bidrag den 18 november 2020.

Om utlysningen Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

Energimyndigheten, Formas, Forte, Vinnova och Vetenskapsrådet samverkar inom samordningsfunktionen Intsam. Intsam har i uppdrag att skapa samsyn och samordning av svenskt forsknings- och innovationssamarbete utanför EU. Intsams arbete är viktigt för genomförandet av gemensamt prioriterade områden såsom de globala hållbarhetsmålen.

Utlysningen genomförs inom ramen för Intsam och administreras av Formas. Här kan du läsa mer om utlysningen, den fullständinga utlysningstexten, bedömningskriterier och hur du söker på Formas webbplats.

Kontakt

Namn: Karin Önneby
För frågor om utlysningens innehåll
e-post: karin.o...@formas.se

Namn: Kerstin Röver
För administrativa frågor och frågor om Prisma (Formas ansökningssystem)
e-post: kerstin...@formas.se

För Energimyndigheten
Namn: Lisa Lundmark
Telefon: 016-544 21 52
e-post: lisa.lu...@energimyndigheten.se

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet