Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

Sök stöd för projekt tillsammans med forskare utanför Europa där ni tillsammans initierar och utvecklar nätverk för att formulera nya gemensamma projektidéer som bidrar till måluppfyllelsen av de globala hållbarhetsmålen. Det här är en utlysning inom ramen för myndighetssamarbete mellan Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och i samverkan med Sida.

Sista dag för ansökan 2022-08-25
Utlysta medel Utlysta medel 2 miljoner kronor, per projekt maximalt 200 000 kronor

Utlysningen syftar till

  • att att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt kan bidra till måluppfyllelsen av de globala hållbarhetsmålen
  • att (mer specifikt) ge svenska forskare möjlighet att tillsammans med forskare utanför Europa initiera och utveckla nätverk för att formulera nya gemensamma projektidéer.

Utlysningen avser nätverksprojekt inom samtliga medverkande finansiärers ansvarsområden. Projekten är ettåriga och det går att söka maximalt 200 000 kronor per projekt. Medlen får delvis användas till att finansiera omkostnader för parter utanför Sverige.

Det planerade samarbetet ska vara gemensamt utvecklat av samtliga parter i nätverket, vara tydligt baserat på ömsesidigt identifierade behov och ett jämlikt samarbete. Finansieringen avser nätverkande aktiviteter och är inte avsett att finansiera forskningsprojekt- och innovationsprojekt. Ambitionen är att forskarna i nätverken ska kunna söka medel för gemensamma forsknings- och innovationsprojekt i kommande nationella och internationella utlysningar. Finansieringen avser inte planeringsbidrag för att förbereda en ansökan till Horisont Europa.

Samarbetet ska ske med forskare i länder utanför Europa men det finns inga andra geografiska krav i utlysningen. Det kan till exempel ske med så kallade ”brygganländer” som tidigare varit biståndsmottagare och där samarbetet behöver bryggas över till nya former av hållbar samverkan, eller med låg- och lägre medelinkomstländer där utmaningarna att genomföra Agenda 2030 är som störst.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara disputerad forskare vid universitet, högskola, och forskningsinstitut.

Utlysningen vänder sig till disputerade forskare från alla discipliner vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut som vill samverka internationellt i syfte att bidra till att nå målen i Agenda 2030.

Finansiärerna arbetar för en jämlik, jämställd och inkluderande samhällsutveckling. Sökande bör utforma nätverket så att resultatet kan gynna en mångfald av människor. 

Om utlysningen Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

Denna utlysning är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Formas, Forte och Vetenskapsrådet i samverkan med Sida och sker inom ramen för myndighetssamarbetet Intsam. Intsam är ett samarbete mellan svenska myndigheter som har i uppdrag att skapa samsyn och samordning av svenskt forsknings- och innovationssamarbete utanför Europa. Intsams arbete är viktiga för genomförandet av gemensamt prioriterade områden såsom de globala hållbarhetsmålen.

Utlysningen administreras av Formas. Mer om utlysningen, den fullständiga utlysningstexten, bedömningskriterier och hur du söker på Formas webbplats.

Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030 - Formas (svenska)

International network grant for the SDGs - Formas (engelska)


Utlysningar

Utlysningsarkivet