Joint Pilot Call: JPI Urban Europe-NSFC China in Sustainable Urbanisation

Energimyndigheten utlyser 10 miljoner kronor inom det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet JPI Urban Europe. Utlysningen tillämpar en ettstegsprocess där det först lämnas in en intresseanmälan. Den ska lämnas senast 12 april 2018 klockan 14:00.

Sista dag för ansökan 2018-04-12 14:00
Utlysta medel 10 miljoner kronor

Aktörer med verksamhet i Sverige inom exempelvis akademi (universitet, högskolor, institut), civilsamhälle, offentlig sektor samt företag kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området hållbart samhälle utifrån de globala utmaningar som rör hållbar urbanisering in kontext av ekonomisk omställning och klimatförändringar. Nio europeiska och en kinesisk forsknings- och innovationsfinansiärer deltar i utlysningen med en sammanlagd budget på cirka 9 miljoner euro för europeiska sökanden.

För att ha möjlighet att erhålla stöd inom utlysningen måste projektet uppfylla följande:

  • Projekten som finansieras i utlysningen i Sino-European action ska vara transnationella med minst två dock max tre projektdeltagare från Kina ( från olika institutioner varav en projektledare) och minst två Europeiska deltagare ( varav en projektledare) från minst två deltagande Europeiska länder. Det är en stark rekommendation att projektkonsortier i Kina och E U utser projektledare före respektive projektkonsortia (NSFC and JPI Urban Europé).
  • Projektets mål och typ av forskning och innovation ska överensstämma med den inriktning som finns beskriven på JPI Urban Europe-NSFC China utlysningstext.
  • Projektets utformning och sökande organisationer ska uppfylla de nationella lagar och bestämmelser som gäller forskningsfinansiärerna i respektive land.

Projekt inom denna utlysning ska fokusera på att främja utveckling inom hållbar urbanisering inom följande fyra områden:

  • Klimatförändringar och nya stadsekonomier.
  • Omställning av energisystemet och förstärkning av städernas cirkulära ekonomier.
  • Urban offentlig f