Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem

Vårt energisystem står inför stora förändringar, vilket ställer nya krav på dess aktörer och den kunskap och kompetens som kommer att behövas för omställningen. Genom att bilda kompetenscentrum kan ni bidra till att öka samverkan, relevans i energiforskningen och en snabbare implementering av resultaten. Samtidigt som ni utbildar en ny generation forskare med djupa kunskaper om energiomställningens utmaningar och möjligheter.

Sista dag för ansökan 2021-05-31
Utlysta medel cirka 650 miljoner kronor för de fem åren.

Genom denna utlysning kan ni söka finansiering för internationellt konkurrenskraftiga kompetenscentrum. Här genomförs behovsmotiverad excellent forskning kring de lösningar som krävs för omställningen till ett hållbart energisystem i samverkan mellan universitet, högskola, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor. Energimyndighetens övergripande syfte med satsningen är att bidra till att uppnå de energi- och klimatpolitiska målen om ett hållbart energisystem och ett fossilfritt välfärdsland. Vidare är syftet att bidra till de forsknings- och näringspolitiska målen om att vara en världsledande forsknings- och innovationsnation med ett konkurrenskraftigt näringsliv. Kompetenscentrumsatsningen bidrar till detta genom att främja:

  • Långsiktig samverkan mellan universitet, högskola, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor
  • Uppbyggnaden av internationellt attraktiva forskningsmiljöer som bedriver excellent och behovsdriven forskning
  • Kompetensutveckling kring frågor av strategisk betydelse för det framtida hållbara energisystemet
  • Kompetensutveckling som stärker Sveriges konkurrenskraft i näringslivet och samhället Stöd till kompetenscentrum ges för fem år med möjlighet till förlängning med ytterligare fem år efter en genomförd utvärdering och ansökan om fortsättning.