Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem

Vårt energisystem står inför stora förändringar, vilket ställer nya krav på dess aktörer och den kunskap och kompetens som kommer att behövas för omställningen. Genom att bilda kompetenscentrum kan ni bidra till att öka samverkan, relevans i energiforskningen och en snabbare implementering av resultaten. Samtidigt som ni utbildar en ny generation forskare med djupa kunskaper om energiomställningens utmaningar och möjligheter.

Sista dag för ansökan 2021-05-31
Utlysta medel cirka 650 miljoner kronor för de fem åren.

Genom denna utlysning kan ni söka finansiering för internationellt konkurrenskraftiga kompetenscentrum. Här genomförs behovsmotiverad excellent forskning kring de lösningar som krävs för omställningen till ett hållbart energisystem i samverkan mellan universitet, högskola, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor. Energimyndighetens övergripande syfte med satsningen är att bidra till att uppnå de energi- och klimatpolitiska målen om ett hållbart energisystem och ett fossilfritt välfärdsland. Vidare är syftet att bidra till de forsknings- och näringspolitiska målen om att vara en världsledande forsknings- och innovationsnation med ett konkurrenskraftigt näringsliv. Kompetenscentrumsatsningen bidrar till detta genom att främja:

  • Långsiktig samverkan mellan universitet, högskola, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor
  • Uppbyggnaden av internationellt attraktiva forskningsmiljöer som bedriver excellent och behovsdriven forskning
  • Kompetensutveckling kring frågor av strategisk betydelse för det framtida hållbara energisystemet
  • Kompetensutveckling som stärker Sveriges konkurrenskraft i näringslivet och samhället Stöd till kompetenscentrum ges för fem år med möjlighet till förlängning med ytterligare fem år efter en genomförd utvärdering och ansökan om fortsättning.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till grupper av aktörer, med en gemensam vision och strategisk idé för uppbyggnad av en forskningsmiljö baserad på ambitionerna ovan. Sökande kan vara ett eller flera universitet eller högskolor, som söker tillsammans med företag, forskningsinstitut och/eller offentlig sektor som medsökande.

Ansökan

Utlysningen öppnar formellt den 1 oktober 2020. Därefter kan ansökan lämnas in via Energimyndighetens E-kanal för hantering av forskningsfinansiering. Mer information om utlysningen och vad ansökan ska innehålla framgår av den kompletta utlysningstexten och mallar för ansökan.

Ifylld ansökningsmall tillsammans med övriga bilagor ska bifogas ansökan till Energimyndigheten. Det går bra att hänvisa till ansökningsmallen för ansökan som svar på frågorna i ansökningsformuläret i E-kanalen.

Tidplan

Utlysningen stänger den 31 maj 2021. Beslut om finansiering väntas tidigast i slutet av 2021. Beviljade kompetenscentrum kan påbörja sin verksamhet med start 2022. 

Frågor och svar

Frågor som Energimyndigheten besvarar kring utlysningen presenteras via frågor och svar. Sidan uppdateras löpande. Ställ dina frågor till någon av de ansvariga handläggarna.

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet