Medel för att driva energi- och klimatnätverk för lokala och regionala offentliga aktörer

Energimyndigheten utlyser medel för nätverk på lokal och regional nivå inom energi- och klimatområdet. Sök stödet senast den 7 september 2016 kl. 12.00.

Sista dag för ansökan 2016-09-07 12:00
Målgrupp

Offentliga aktörer på lokal och regional nivå såsom energikontor, länsstyrelser, regionalt utvecklingsansvariga, kommuner och landsting.

Offentligägda bolag kan inte ansöka om medel.

Utlysningen görs inom ramen för Energimyndighetens uppdrag att fördela medel inom lokal och regionalkapacitetsutveckling för att främja energi- och klimatomställningen.

Utlysningens inriktning

Utlysta medel ska användas för att finansiera nätverk inom energi och klimat på lokal och regional nivå.

Utlysningen omfattar två områden:

  1. Implementeringsnätverk: Nätverk med fokus på att överföra kunskap och kapacitet från en lokal aktör till flera andra lokala aktörer genom en strukturerad lärprocess. Kunskapen ska även inom projekttiden påbörja att implementeras i form av konkret verksamhet hos deltagarna. Nätverken ska drivas i regional regi, för lokala aktörer.
  2. Samordningsnätverk: Nätverk i syfte att samordna specifika insatsområden inom energi och klimat. Nätverk kan drivas i både lokal och regional regi, för lokala och regionala aktörer.

En mer utförlig beskrivning av de två områdena finns i den fullständiga utlysningstexten.

Vem kan söka?

Sökande ska vara offentliga aktörer som kommuner, landsting, regionala energikontor, aktörer med regionaltutvecklingsansvar och länsstyrelser. Offentligägda bolag kan inte ansöka om medel.

<