Medel för att integrera energiaspekter i fysisk planering

Energimyndigheten utlyser medel för projekt inom energi- och transportområdet kopplat till fysisk planering, exempelvis översikts- och detaljplanering eller implementering av åtgärder i syfte att åstadkomma en effektivare energianvändning och öka andelen förnybar energi.

Sista dag för ansökan 2016-04-15
Målgrupp

Offentliga aktörer på lokal och regional nivå som energikontor, länsstyrelser, regionalt utvecklingsansvariga, kommuner och landsting.

Utlysningen görs inom ramen för Energimyndighetens uppdrag att fördela medel inom lokal och regional kapacitetsutveckling för att främja energi- och klimatomställningen.

Utlysningens inriktning

Utlysningen omfattar projekt inom energi- och transportområdet kopplat till fysisk planering, exempelvis översikts- och detaljplanering eller implementering av åtgärder i syfte att åstadkomma en effektivare energianvändning och öka andelen förnybar energi. Projekten kan omfatta antingen metodutveckling för att ta fram ny kunskap, eller tillämpning/implementering av tidigare beprövade erfarenheter.

Utlysningen omfattar tre områden:

Område 1

Projekt som syftar till att integrera energi- och klimatfrågor i den fysiska planeringen t.ex. i fysiska planer, framtagande av digitala planeringsunderlag, mätbara indikatorer och andra liknande åtgärder. Det kan röra hur förnybar energi som solenergi kan integreras i stadsmiljön och hur det lokala energisystemet kan bli mer robust med inbyggd lagringskapacitet av energi.

Område 2

Projekt som omfattar fysisk planering gällande vindkraft. Det finns ett behov av att uppdatera och utveckla hur vindkraften är behandlad i kommunernas översiktsplaner. Aktuella förutsättningar för vindkraft är bl.a. teknikförutsättningar, den nationella vindkarteringen från 2011 och riksintresseanspråk för vindbruk som antogs 2013/2015. Även förutsättningarna för vindbruk i havet är viktigt att kommunerna klarar ut i sin fysiska planering inför samråd och dialog kring de nationella havsplaner som håller på att tas fram.

Område 3

Projekt som syftar till att implementera åtgärder för ett minskat behov av person- eller godstransporter i samhället och/eller påverka valet av transportsätt i en energieffektiv och klimatvänlig riktning. Med fördel kan projekt beröra Fyrstegsprincipens steg 1- och 2- åtgärder. Läs mer om Fyrstegsprincipen på Trafikverket webbplats.

 

Vem kan söka?

Sökande ska vara offentliga aktörer som kommuner, landsting, regionala energikontor, aktörer med regionalt utvecklingsansvar och länsstyrelser.

Projekt kan drivas och genomföras av enskilda aktörer eller av aktörer i samverkan. Samverkan kan ske på olika sätt. Kommuner kan till exempel söka ett projekt med en kommun som projektägare eller med en regional aktör som projektägare.

Stödsumma och medfinansiering

Energimyndigheten önskar få in projekt som omfattar cirka 500 000-1 500 000 kronor. Projekten ska medfinansieras med minst 20 procent, antingen genom finansiella eller personella resurser. Medfinansieringsintyg ska bifogas ansökan.

Krav på sökta projekt

Projekten kan pågå som längst under perioden 2016-06-01 till 2019-10-31.

Samtliga grundläggande krav på projektet finner du i den fullständiga utlysningstexten.

Så söker du

Utlysningen är öppen till och med den 15 april. Innan ansökan görs ska sökande läsa igenom den fullständiga utlysningstexten.

Ansökningar ska göras via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Projekten ska sökas som enskilt projekt i E-kanalen och namnges med kapacitetsutveckling i slutet av projektets titel, till exempel Integrering av vindkraft i Grönköpings kommuns ÖP - kapacitetsutveckling.

Ansökningarna ska vara väl genomarbetade och fullständiga. Till ansökan ska medfinansieringsintyg bifogas, undertecknat av firmatecknare.

Kriterier för bedömning av ansökningar

Kriterier för Energimyndighetens bedömningar av ansökningar finns att läsa i den fullständiga utlysningstexten.

Beslut hos Energimyndigheten

Beslut om stöd förväntas vara fattade inom två månader efter sista ansökningsdag. Detta kan påverkas av antalet inkomna ansökningar.

Mer information om Energimyndighetens beslutsprocess finns i den fullständiga utlysningstexten.

Kontakt

Adam Mickiewicz, (område 1 och 3) 016-542 06 30

Rebecka Marklund, (område 1 och 3) 016-542 06 35

Matilda Schön, (område 2), 016-544 24 44

Maria Stenkvist, (område 2), 016-544 23 49

Övergripande frågor om stödet:

Mila Brandt, 016-544 21 39

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet