Nationella funktioner inom energi- och klimatrådgivning: insatsledare för insatsprojekt samt operativ kommunikation

Nu kan regionala energikontor söka medel för funktionerna insatsledare för insatsprojekt samt operativ kommunikation. Funktionerna ryms inom programmet kommunal energi- och klimatrådgivning under åren 2021–2022. Ansökningsperioden är förlängd till den 8 juni klockan 12.00.

Sista dag för ansökan 2021-06-08

Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Genom insatsprojekt genomförs nationellt samordnade rådgivningsinsatser inom inriktningarna resurseffektiv bebyggelse och hållbara transporter. Insatsprojekten syftar till att öka rådgivarnas kunskap inom respektive inriktning och att stimulera uppsökande aktiviteter mot de rådsökande.

Funktionen operativ kommunikation arbetar systematiskt med kommunikationsinsatser inom hela programmet och bidrar till att energi- och klimatrådgivningen håller hög kvalitet som får genomslag bland rådgivningens målgrupper. Arbetet omfattar både kommunikationsinsatser mellan rådgivare och till rådgivningens målgrupper.

Detta ingår i de utlysta medlen

De sökande energikontoren ansöker om medel för tre funktioner:

  • Att organisera, planera och leda ett nationellt insatsprojekt med fokus resurseffektiv bebyggelse
  • Att organisera, planera och leda ett nationellt insatsprojekt med fokus hållbara transporter
  • Att utveckla metoder för och operativt stödja energi- och klimatrådgivarnas kommunikativa arbete  

Energikontoren kan välja att söka medel för en eller flera av de tre funktionera. 

Vem kan söka?

Alla Sveriges regionala energikontor kan ansöka om medel inom ramen för denna utlysning. Enskilda energikontor eller energikontor i samarbete, där ett energikontor ansvarar för ansökan och rapportering, kan ansöka om medel. Ansökningarna bedöms i konkurrens.

Så här ansöker ni

Ansökan görs skriftligen företrädesvis genom Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i god tid eftersom det kan ta några dagar att få behörigheten bekräftad. Utlysningen stänger den 31 maj kl. 17.00.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Kontakt

Energi- och klimatrådgivning, ek...@energimyndigheten.se

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet