Nationellt projektkontor för lokal och regional näringslivsutveckling kring förnybar elproduktion

Energimyndigheten utlyser 7,5 miljoner (2,5 miljoner per år i tre år) för ett nationellt projektkontor inom det nystartade programmet Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion för åren 2020 till 2022.

Sista dag för ansökan 2020-02-12 12:00
Målgrupp

Stödet kan endast sökas av offentliga aktörer på kommunal eller regional nivå som inte bedriver ekonomisk verksamhet. Kommuner, regioner, länsstyrelser, energikontor eller aktörer med regionalt utvecklingsansvar är exempel på aktörer som kan söka uppdraget som projektkontor.

Utlysta medel 7,5 miljoner
Så söker du

Via E-kanalen

Energimyndigheten utlyser medel för att upprätta ett nationellt projektkontor inom programmet Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion. Det nationella projektkontorets syfte är att stötta kommuner, regioner och lokalt/regionalt näringsliv inför etablering och drift av samt återinvesteringar i förnybar elproduktion. Projektkontorets mål är att etablering och drift av samt återinvesteringar i förnybar elproduktion genererar mervärde till lokalsamhället och regionen i stort i form av lokala arbetstillfällen och näringslivsutveckling. Fokus för projektkontorets arbete ska vara på vindkraft, eftersom detta arbetssätt har visat sig väl lämpat när det gäller vindkraft och då det är inom vindkraften som merparten av investeringarna väntas ske kommande år. Under projektkontorets första år ska dock en analys göras för att utreda behov och möjligheter att ha ett liknande arbetssätt för andra förnybara kraftslag och elnät.

Energimyndighetens beslut om bidrag, som inte avser innevarande budgetårs anslagsmedel, gäller endast under förutsättning att Energimyndigheten får/disponerar erforderliga medel.

Tidplan

Utlysningen är öppen under perioden 16 december 2019 till 10 februari 2020. Den fullständiga ansökan ska vara inlämnad senast den 10 februari 2020 kl 12.00. Beslut om ansökningar förväntas vara fattade inom två veckor efter sista ansökningsdag. Detta kan dock påverkas av antalet inkomna ansökningar.


Utlysningsarkivet