Pilotlän/regioner för regionala analyser för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Energimyndigheten utlyser omkring 1 miljon kronor för pilotlän/regioner som ska genomföra regionala analyser för en hållbar vindkraftsutbyggnad under 2020.
Sista ansökningsdag är 10 februari 2020, klockan 12.00.

Sista dag för ansökan 2020-02-10 12:00
Målgrupp

Stödet kan endast söka av länsstyrelser och/eller regioner. Regioner bör ha en överenskommelse om samarbete med berörd länsstyrelse.

Utlysta medel 1 miljon kronor
Så söker du

Via e-kanalen

Energimyndigheten utlyser medel för pilotlän/regioner som ska genomföra regionala analyser för en hållbar vindkraftsutbyggnad. De regionala analyserna är en del av genomförandet av Energimyndighetens och Naturvårdsverkets nationella strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Piloternas uppgift är att undersöka hur arbetet med de regionala analyserna kan läggas upp. Fokus i analyserna ska ligga på fysisk planering av vindkraft i regionen. Resultatet kommer att användas när Energimyndigheten och Naturvårdsverket tar fram en metodbeskrivning för de regionala analyserna. Stödet kan sökas av länsstyrelser och/eller regioner.

Utlysningen utgör en del av Energimyndighetens nystartade program Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion. Programmet har finansiering för tre år och kommer under denna tid att ha minst en utlysningsomgång per år för projektansökningar. Nästa projektutlysning kommer att öppna i februari 2020. Mer information om programmet finns på webbsidan för programmet.

Energimyndighetens beslut om bidrag, som inte avser innevarande budgetårs anslagsmedel, gäller endast under förutsättning att Energimyndigheten får/disponerar erforderliga medel.

Vem kan söka?

Stödet kan endast söka av länsstyrelser och/eller regioner. Regioner bör ha en överenskommelse om samarbete med berörd länsstyrelse.

Tidplan

Projektet ska senast ha påbörjats 2020-03-31 och kan hålla på som längst till 2020-09-31.


Utlysningsarkivet