Planeringsbidrag inför ansökan till EU-program

Planerar ni att lämna in en ansökan till ett EU-program, för ett projekt med relevans för omställningen till ett hållbart energisystem? Då kan ni söka bidrag för att täcka en del av kostnaderna för att förbereda EU-ansökan. Skicka ansökan senast 6 veckor innan sista ansökningsdag till EU.

Sista dag för ansökan 2019-11-18

Vem kan söka?

Alla som är behöriga att söka stöd inom EU:s program kan söka planeringsbidraget. Det kan till exempel vara

 • universitet och högskola
 • institut
 • små och medelstora företag
 • kommuner
 • icke vinstdrivande organisationer.

Sökanden kan delta i EU-projektet som partner eller som koordinator.

Dessa EU-program kan ni få planeringsbidrag för

Ni kan söka planeringsbidraget oavsett vilken del av EU-programmet som er ansökan avser. Det är projektförslagets relevans för omställningen till ett hållbart energisystem som är viktig.
Ni kan söka planeringsbidraget för planering av ansökningar till EU-program som till exempel

 • Horisont 2020 (forskning och innovation) 
 • LIFE (miljö)
 • RFCS (EU:s kol och stålforskningsfond) 
 • Interreg-program.

Bidraget kan också sökas för ansökningar till de gemensamma teknikinitiativen – så kallade offentliga-privata partnerskap:

 • Bio-Based Industries (BBI) 
 • Fuel Cells and Hydrogen (FCH).

 

Läs dessa dokument innan du skickar in er ansökan om planeringsbidrag till Energimyndigheten: