Programmet Energieffektiva fordon

Energimyndigheten utlyser 30 miljoner kronor inom Programmet Energieffektiva fordon. Programmet har inriktningen hållbara och fossiloberoende fordon. I utlysningen välkomnas projektförslag inom programmets samtliga forsknings­områden. Sista ansökningsdag är den 7 oktober 2015.

Sista dag för ansökan 2015-10-07
Tid för beslut november
Så söker du

Projektansökan ska skrivas enligt anvisningar och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. För att du ska kunna skicka in en ansökan via E-kanalen måste du ha ett användarkonto som söks via hemsidan.

Det är projektledaren som formellt ska skicka in ansökan och som behöver ansöka om ett användarkonto, det vill säga användarnamn och lösenord. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Eftersom projekten innehåller forskning av akademisk karaktär kan de bli föremål för granskning av internationella experter och därför ska även en ansökan på engelska bifogas som bilaga.

Programmet Energieffektiva fordon ska vara sammanhållande för Energimyndighetens akademiska forskningsprojekt inom i första hand området vägfordon men även andra typer av fordon som till exempel arbetsmaskiner omfattas.

Programmets vision ur ett 20-årigt perspektiv är att tillsammans med andra aktörers, nationella och internationella, satsningar inom området åstadkomma radikalt energieffektivare samt fossiloberoende lätta och tunga fordon.

Programmets övergripande mål är att:

 • Bygga upp kunskap inom, för fordonsområdet, strategiska områden genom att stödja riktad forskning vid svenska universitet och högskolor.

Specifika mål för programmet:

 • Alla projekt inom programmet ska publicera minst en vetenskaplig artikel i "Peer-review"-granskade journaler inom ämnesområdet.
 • Alla projekt inom programmet ska ha minst en doktorand eller post-doc

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Projekt inom hela programmets bredd välkomnas

Utlysningen är öppen för ansökningar mot hela programmets bredd så som det beskrivs i programbeskrivningen. Följande ämnen och frågeställningar är, utan inbördes rang­ordning, exempel på angelägna forskningsområden för denna utlysning:

 • El-, elhybrid-, laddhybrid- och andra hybridfordon inklusive bränslecellsfordon
 • Alla typer av fordon med energieffektiva förbränningsmotorer för förnybara bränslen
 • Aerodynamik, tillämpning av lättvikt, förnybara och återvunna material samt annan teknik för att minimera fordonens energi­användning
 • Sociala, affärsmässiga, miljömässiga och resursmässiga aspekter av framtagande och implementering av ny fordonsteknik

Bedömningskriterier

Det viktigaste kriteriet vid bedömning av ansökningar är överrensstämmelsen med programmets vision och övergripande mål sammanvägt med:

 • projektets industriella förutsättningar
 • projektets vetenskapliga kvalitet
 • projektledarens och övrig personals meriter
 • samarbetet mellan forskargrupper även internationellt
 • projektledarens förmåga att uppnå de mål som angivits i tidigare ansökningar
 • projektets kostnader
 • förutsättningar att projekt resultaten kan komma grund- och forskarutbildningen till del

Internationellt samarbete uppmuntras.

Beslut om stöd

Ansökningarna kommer att bedömas av programmets programråd. Programrådet lämnar en rekommendation till Energimyndigheten om vilka projekt som bör beviljas stöd.

Slutgiltigt beslut fattas av Energimyndigheten, tidigast i november 2015.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet