Projektmedel för aktiviteter inom Nätverket för vindbruk

Energimyndigheten bjuder in intresserade att ansöka om medel för aktiviteter inom ramen för Nätverket för vindbruk. Verksamheten inom Nätverket för vindbruk bedrivs på uppdrag av regeringen och har till uppgift att öka kunskapen om vindkraft och verka för en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft, som även genererar mervärde lokalt. Totalt omfattar utlysningen 19 miljoner kronor, varav 9 miljoner kronor avser år 2016 och resterande 10 miljoner kronor perioden 2017-2019. Det gör det möjligt att ansöka om projekt som pågår längre än ett år.

Sista dag för ansökan 2016-03-15
Tid för beslut april
Målgrupp

Offentliga organisationer samt ideella föreningar och
intresseorganisationer.

Utlysta medel 19 miljoner kronor
Så söker du

Ansökan ska vara skriven på svenska och läggas in på Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg, e-kanalen. Observera att teknisk support för E-kanalen endast ges under kontorstid fram till dess att utlysningen stänger.

Den som söker behöver ha en bekräftad användarbehörighet för att kunna logga in i e-kanalen. Tänk på att det kan ta några dagar att få denna behörighet bekräftad. För vidare instruktioner om hur själva ansökan fylls i se separat dokument.

Att samarbeta i nätverk är att bygga upp och utveckla kontakter för utbyte av erfarenheter och kunskaper. Alla aktiviteter ska vara regionalt förankrade och vara av nationell betydelse.

Aktiviteterna ska också uppfylla minst ett av följande kriterier:

 • medverka till att bygga upp kunskap och utveckla, kvalitetssäkra och underhålla de informationsslag som respektive part förfogar över och som kan ha relevans för en fortsatt satsning på vindbruk.
 • förmedla kunskap om vindbrukets regionala egenskaper i syfte att uppnå en ökad och väl förankrad utbyggnad av vindkraftsanläggningar.
 • bidra till förbättrade förutsättningar för utbyggnad av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vind, här också benämnt vindbruk.
 • medverka till utveckling regionalt och lokalt på landsbygden och därigenom kunna ge nya arbetstillfällen och öppna nya möjligheter för förstärkt lokalt entreprenörskap och företagande.
 • medverka till en förbättrad samverkan med andra intressen på regional och lokal nivå.
 • tillvarata möjligheten till samordning med insatser inom ramen för den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
 • understödja och komplettera Energimyndighetens arbete på vindkraftsområdet.

Projektet bör organiseras så att relevant kompetens finns inom projektet samt att relevanta aktörer engageras. Projekt som beviljas medel förväntas medverka på årliga möten samt på vissa seminarier och konferenser.

Energimyndighetens prioriteringar

Energimyndigheten bjuder in intresserade att ansöka om projektmedel inom programmets verksamhetsområde. I denna utlysning välkomnar vi i första hand ansökningar som kan främja dialogen kring vindkraftens lokala förankring och ökad lokal nytta:

 • Kunskapshöjande projekt om vindkraftens ekonomiska bidrag och metoder
 • för ökad lokal nytta
 • Insatser för ökad delaktighet lokalt och regionalt
 • Regionala samverkansprojekt för att stärka samarbetet när vindkraften byggs ut
 • Samverkansprojekt för att skapa dialog mellan olika intressen
 • Kunskapshöjande insatser om vindkraft riktat till nätverkets olika målgrupper

Beslut om stöd

Slutgiltigt beslut fattas av Energimyndigheten, tidigast i april 2016.

Mer om stöd och bidrag

Stöd i form av bidrag lämnas till offentliga organisationer samt till ideella föreningar och intresseorganisationer. Bidrag lämnas endast till organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet (det vill säga tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad). För ideella föreningar och intresseorganisationer krävs normalt medfinansiering med minst 50 procent av projektets kostnad. Som medfinansiering räknas kapitaltillskott till projekt och naturainsatser (egen arbetstid).

Ansökningsförfarande

Instruktioner för själva ansökan och ansökningsförfarande finns här.

Ansökningar ska vara inlämnade senast den 15 mars 2016.

Här hittar du information om de aktiviteter som beviljades stöd mellan 2013 och 2015.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet