Projektmedel för aktiviteter inom Nätverket för vindbruk

Energimyndigheten bjuder in intresserade att ansöka om projektmedel för aktiviteter inom ramen för Nätverket för vindbruk.

Sista dag för ansökan 2018-03-16
Tid för beslut Tidigast under april månad månad
Målgrupp

Offentliga organisationer samt ideella föreningar och intresseorganisationer.

Nätverket för vindbruk bedrivs på uppdrag av regeringen och har till uppgift att bidra till omställningen till ett 100 procent förnybart energisystem genom att sprida kunskap om vindkraft och verka för en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft, som även genererar mervärde lokalt. Mer specifikt har Nätverket dessa mål:

  • En väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft som baseras på god kompetens, fakta och aktuell kunskap
  • Att svensk industri och näringsliv drar största möjliga nytta av vindkraftsutbyggnaden
  • Att alla vindkraftsetableringar genererar mervärde till lokalsamhället

I denna utlysning välkomnar vi i första hand ansökningar inom nedanstående områden:

  • Projekt som kan främja dialogen kring vindkraftens lokala förankring och ökad lokal nytta,
  • Samverkansprojekt för att skapa dialog och stärka samarbetet mellan olika intressen såväl regionalt som nationellt.

Beslut om stöd

Slutgiltigt beslut fattas av Energimyndigheten, tidigast i april 2018.

Mer om stöd och bidrag

Stöd i form av bidrag lämnas till offentliga organisationer samt till ideella föreningar och intresseorganisationer. Bidrag lämnas endast till organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet (det vill säga  tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad). För ideella föreningar, intresseorganisationer och regionala projekt krävs normalt medfinansiering med minst 50 procent av projektets kostnad. Som medfinansiering räknas kapitaltillskott till p