Projektmedel för aktiviteter inom Nätverket för vindbruk

Energimyndigheten bjuder in intresserade att ansöka om projektmedel för aktiviteter inom ramen för Nätverket för vindbruk.

Sista dag för ansökan 2019-02-11
Tid för beslut mars
Målgrupp

Offentliga organisationer samt ideella föreningar och intresseorganisationer.

Nätverket för vindbruk bedrivs på uppdrag av regeringen och har till uppgift att bidra till omställningen till ett 100 procent förnybart energisystem genom att sprida kunskap om vindkraft och verka för en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft, som även genererar mervärde lokalt.

Mer specifikt har Nätverket dessa mål:

  • En väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft som baseras på god kompetens, fakta och aktuell kunskap
  • Att svensk industri och näringsliv drar största möjliga nytta av vindkraftsutbyggnaden
  • Att alla vindkraftsetableringar genererar mervärde till lokalsamhället  

Inriktningen för utlysningen är "vägar mot en resurseffektiv utbyggnad av vindkraft baserad på nätverkets erfarenheter". Särskilt fokus kommer att sättas på projekt som är inriktade på att främja dialogen kring vindkraftens lokala förankring, samt samverkansprojekt för att skapa dialog och stärka samarbetet mellan olika intressen såväl regionalt som nationellt.

Beslut om stöd

Slutgiltigt beslut fattas av Energimyndigheten, tidigast i mars 2019.  

Mer om stöd och bidrag

Stöd i form av bidrag lämnas till offentliga organisationer samt till ideella föreningar och intresseorganisationer. Bidrag lämnas endast till organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet (det vill säga tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad). För ideella föreningar, intresseorganisationer och regionala projekt krävs normalt medfinansiering med minst 50 procent av projektets kostnad. Som medfinansiering räknas kapitaltillskott till projekt och naturainsatser (egen arbetstid). Projekt kan som längst pågå till mars 2020.

Så söker du

Ansökan ska göras genom Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Observera att teknisk support för E-kanalen endast ges under kontorstid fram till dess att utlysningen stänger. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar. Läs mer om hur du går tillväga för att göra din ansökan i manualen för E-kanalen

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Kriterier vid bedömning av inkomna ansökningar beskrivs i verksamhetsbeskrivningen. Ansökningar ska vara inlämnade senast den 11 februari 2019.  

Mer information om Nätverket för vindbruk hittar du på Nätverket för vindbruks webbplats.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet