Renovering för en hållbar bebyggelse

Nu kan du söka stöd för att bidra med ny kunskap, nya perspektiv och lösningar som ökar energi- och resurseffektiviserande renoveringar i bebyggelsen.

Sista dag för ansökan 2024-11-05 23:59
Utlysta medel Cirka 70 miljoner kronor

Syftet med utlysningen är att främja forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att adressera utmaningar relaterade till renoveringar som bidrar till effektiv energi- och resursanvändning i bebyggelsen.

Renoveringstakten behöver öka och de renoveringar som genomförs behöver bidra till effektiv energi- och resursanvändning. Effektiv användning av energi i byggnadsbeståndet behöver även kombineras med aspekter som bevarande, brukarrelaterade aspekter, teknik, estetik, god komfort, bra innemiljö, fastighetsekonomi och samhällsekonomi.

Det behövs nya affärsmodeller och styrmedel som främjar energieffektiviserande renoveringar och skapar möjligheter att påskynda renoveringstakten. För att stärka beställare och beslutsfattare vid genomförande av renoveringar behövs nya lösningar, perspektiv och kunskap tas fram.

Både kring teknik som bidrar till effektiv energi- och resursanvändning i bebyggelsen, men också kring frågor som exempelvis samnyttjande av byggnader, hyresgästens perspektiv och energifattigdom.

Vad kan du söka stöd för?

Du kan söka stöd för projekt som bidrar till utlysningens syfte och mål. Energimyndigheten välkomnar särskilt projekt som:

  • involverar kompetenser, perspektiv och metoder från såväl humaniora som teknik- och samhällsvetenskap
  • innebär aktiv samverkan med behovsägare där man definierar utmaningar och angreppssätt gemensamt eller testar och validerar lösningen tillsammans med de aktörer som ska använda och ha nytta av resultaten.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens syfte och mål kan söka, till exempel:

  • företag och branschorganisationer
  • kommuner och andra offentliga organisationer
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • forskningsinstitut.

Energimyndigheten ser positivt på projekt där olika typer av aktörer samverkar (till exempel kommuner, akademi, företag och forskningsinstitut).

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i mars 2025. Projektet kan starta tidigast 1 april 2025.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Informationsmöte via Teams

Under mötet får du mer information om utlysningen och ansökningsprocessen. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor till oss kring processen och utlysningen.

När: 29 augusti 2024, klockan 13.00–14.00

Var: Digitalt via Teams (länk till mötet publiceras senare)

Om programmet Resurseffektiv bebyggelse

Programmet resurseffektiv bebyggelse utgör Energimyndighetens huvudsakliga satsning på forskning och innovation relaterat till bebyggelseområdet. Programmet ska finansiera forsknings- och innovationsprojekt som belyser utmaningar kopplat till energi- och resurseffektivitet i bebyggelsen och främja omställningen till ett
hållbart energisystem genom kunskap och lösningar för en energi- och resurseffektiv bebyggelse utan negativ klimatpåverkan.

Programmet Resurseffektiv bebyggelse

Kontakt

Vi lämnar support fram till 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Kontakta oss gärna genom att mejla till programmets mejladress: reb...@energimyndigheten.se

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet