Sök stöd för doktorandprojekt inom Forskarskolan Energisystem

Du som vill leda ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med doktorander och aktivt verka i tvärvetenskapliga sammanhang tillsammans med andra forskare är välkommen att söka stöd för doktorandprojekt inom Forskarskolan Energisystem.

Sista dag för ansökan 2022-03-02
Utlysta medel 60 miljoner kronor

Tvärvetenskapliga forskningsprojekt med samarbeten mellan doktorander och forskare med olika vetenskapliga perspektiv kan få stöd

Utlysningen riktar sig till seniora forskare som både vill ta fram ny kunskap om komplexa samspel i energisystemen och bidra till kompetensförsörjning inom energisystemområdet.

Projektansökan ska utgöras av två till tre doktorandtjänster för fyra års studier. Projekten ska bestå av doktorander med hemvist inom

 • samhällsvetenskapliga/ humanistiska forskningsdiscipliner
 • naturvetenskapliga/tekniska forskningsområden.

Även forskare och doktorander med tvärvetenskaplig hemvist kan delta genom att samverka med forskare och doktorander från en kompletterande miljö som motiveras i ansökan. Dessutom ska deltagande handledare och doktorander ha sin hemvist på olika lärosäten. Forskarskolans gemensamma kurser och aktiviteter koordineras av Samverkansforum vid Linköpings universitet.

Forskarskolan Energisystems forskningsområden spänner över alla av Energimyndighetens sex prioriterade temaområden. I fokus står de energi- och samhällsutmaningar som särskilt gynnas av att studeras med tvärvetenskapliga perspektiv. De tvärvetenskapliga projektgrupperna formulerar lämpliga frågeställningar och motiverar hur den tvärvetenskapliga ansatsen bidrar till den energi- och samhällsutmaning som projektet studerar. Denna utlysning uppmuntrar särskilt forskningsfrågor som berör de utmaningar och målkonflikter som går att hitta inom och mellan Energimyndighetens temaområden.

Projektet som bidrar till programmets utfallsmål kan få stöd.

Programmets utfallsmål:

 • Expertkompetens
  Individer med doktorsexamen som kan hantera en mångfald av perspektiv och målkonflikter verkar i alla delar av samhället. Det ger kloka beslut och skapar hållbar energi för alla.
 • Aktörskonstellationer och nätverk
  Aktörskonstellationer har bildats som har god kompetens inom alla delar av energiområdet. Samverkan och kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan samhällets aktörer sker i energiomställningens alla delar.  
 • Kunskapsuppbyggnad
  Kunskap av hög kvalitet finns framtagen med en mångfald av perspektiv på energi- och samhällsutmaningarna. Samhället har förmåga att fatta beslut med helhetssyn i frågor med många målkonflikter.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • universitet och högskolor
 • forskningsinstitut med anknytning till universitet och högskolor som har examinationsrätt för doktorer

Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi och forskningsinstitut) samverkar uppmuntras, men huvudsökande ska vara ett lärosäte. Aspekter av jämställdhet bör beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare, rekrytering av doktorander och i projektets genomförande.

Projekt som får stöd kan tidigast starta 1 november 2022 och som längst pågå till 31 december 2027.

Projektet kan starta mellan 1 november 2022 och januari 2023.

Utlysningen omfattar cirka 60 miljoner. Doktoranderna ska vara på plats senast januari 2023.

Sista dag för ansökan
Beslut planeras i
Tidigaste projektstart
Projektet avslutas senast
2 mars 2022
September/oktober 2022
1 november 2022
31 december 2027

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Ansökning sker i Mina Sidor

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina sidor.

Du har möjlighet att titta in i vår öppna hjälpstuga där du kan få hjälp om du har frågor kring inloggning eller ansökningsformuläret.

Anvisningar för Mina sidor samt datum och tid för hjälpstugor

Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.

Informationsmöte om utlysningen via Teams

Under mötet får du mer information om utlysningen och ansökningsprocessen. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor till oss kring processen och utlysningen.

 • När? 19 januari 2022 klockan 13.00–14.00 via Teams.

Ingen anmälan behövs. Det är bara att ansluta direkt genom att klicka på länken till mötet.

Om Forskarskolan Energisystem

Med Forskarskolan Energisystem (FoES) etapp 3 skapar Energimyndigheten expertkompetens som kan accelerera omställningsarbetet, bidra till nya aktörskonstellationer som stärker samhällets kompetensförsörjning, och höja kunskapsnivån inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi om samspelen i energisystemet.

Forskarskolan Energisystems struktur gör att olika perspektiv möts och stärker deltagares förmåga att förstå och hantera komplexa energi- och samhällsutmaningar. Programmet består av tvärvetenskapliga forskningsprojekt med två till tre doktorander och tillhörande seniora forskare.

Forskarskolan Energisystem etapp 3 är en förnyelse och uppdatering av programmet Forskarskolan Energisystem etapp 2 och Forskarskolan Energisystem etapp 1. Programmet sträcker sig mellan 2022-01-01 – 2027-12-31 och har en budget som omfattar 103 miljoner kronor. Cirka 20–25 doktorander ska finansieras inom satsningen. Inom programmet planeras två utlysningar.

Det här är den första utlysningen i denna programetapp.

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet