Sök stöd för europeiska projekt som bidrar till en mer hållbar stadsutveckling

Nu kan du söka stöd inom ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) för att bygga europeiska konsortier som utforskar hur forskning och innovation inom urbana omställningsprocesser kan bidra till hållbar stadsutveckling. Energimyndigheten och Formas utlyser tillsammans med Viable Cities cirka 28 miljoner kronor till svenska aktörer.

Sista dag för ansökan 2021-04-15 14:00
Så söker du

Projektskisser och fullständiga ansökningar ska skickas in till det elektroniska ansökningssystem, UDiManager. Mer information finns på JPI Urban Europe:s webbsida.

Projekten ska adressera urban omställningskapacitet genom projekt inom följande områden:

 • Urban cirkulär ekonomi
 • Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation
 • Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö

imageavmd.png

För att ha möjlighet att få stöd inom utlysningen måste det transnationella projektet uppfylla bland annat följande (se europeisk utlysningstext för fullständig information):

 • Varje projekt måste ha ett projektkonsortium med minst tre oberoende och godkända projektparter från minst tre länder som deltar i utlysningen.
 • Alla projekt ska involvera användare/intressenter i projekten och projekten ska beskriva i ansökan hur användare/intressenter involveras. Användare/intressenter kan exempelvis involveras i olika delar av projektet såsom exempelvis i samskapande, genomförande, analys och spridning. Formen och graden av involvering av användare kan variera utifrån projektets syfte och de nationella regleringar som finns hos olika finansiärer.
 • Projekt med tvärvetenskaplig och samskapande ansats.
 • Projektets mål och typ av forsknings- och innovationsaktiviteter ska överensstämma med de inriktningar och de krav som finns beskrivna i den euroepiska utlysningstexten, samt med de krav som finns på nationell nivå.
 • Projekt kan starta tidigast januari 2022 och pågå som längst i tre års tid.

Ansökan sker i två steg 

Utlysningen genomförs i en tvåstegsprocess. I första steget lämnar den sökande in projektskisser, och i det andra steget en fullständig ansökan. Skisser ska lämnas in senast 15 april 2021 kl. 14:00 (CET). Fullständiga ansökningar ska lämnas in senast 23 september 2021 kl. 14:00 (CET). 

Projektskisser och fullständiga ansökningar ska skickas in av huvudsökande till det elektroniska ansökningssystemet, UDiManagerMer information finns påJPI Urban Europe:s webbsida 

Internationella konsortier som ska söka medel, väljer själva vem som ska vara huvudsökande. Huvudsökande lägger in uppgifter för alla medverkande sökanden från andra länder i ansökningssystemet.  

Information om vilka ansökningar som går vidare till steg 2 kommer att skickas ut av utlysningens sekretariat i juni 2021 till huvudsökande. En fullständig ansökan där svenska aktörer ingår, ska även skickas in till Energimyndighetenefter den 23 september, när den fullständiga ansökan är inskickad till UDiManager.


För fullständig information läs mer i den Europeiska utlysningstexten (Call for proposals) och i den nationella utlysningstexten(Fullständig utlysningstext). 

Observera! Nationella utlysningstexten/Fullständig utlysningstext är en sammanfattning på svenska av den fullständiga europeiska utlysningstexten/Call for proposals. Nationella utlysningstexten innehåller bland annat en beskrivning av de kostnader som svenska sökande kan erhålla bidrag för. Sökanden bör läsa och följa alla anvisningar i den europeiska utlysningstexten samt läsa de nationella kraven i Annex A.

Vem kan söka

Projekten ska inkludera transnationellt samarbete och tydligt påvisa mervärdet av samarbetet.

Projektkonsortiet ska bestå av minst tre oberoende aktörer från minst två av följande aktörsgrupper:

 • offentlig sektor (exempelvis kommuner och regioner)
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • forskningsinstitut
 • företag
 • idéburen sektor (civilsamhällesorganisationer)

De svenska finansiärernas budget uppskattas täcka aktörer med verksamhet i Sveriges deltagande i cirka sju till nio internationella projekt. (Givet de regler och riktlinjer som finns för stöd, se den nationella utlysningstexten).

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd förväntas fattas tidigast december 2021. Observera att tidplanen kan komma att ändras.

Informationsmöten och matchmaking event

Om du letar efter intresserade aktörer i Sverige och andra länder för deltagande i ENUTC utlysningen registrera dig på B2MATCH.

8 februari kl 15.00-16.30: Energimyndigheten och Viable Cities anordnade ett webbsänt informationsmöte om utlysningen för nationella sökanden.
Under mötet informerade vi om utlysningen och ansökningsprocessen. Presentationer hölls på både svenska och engelska. Kan ses i efterhand på Viable Cities webbplats

18 februari kl 13.00-14.30: Internationellt informationswebbinarium. Underlag från mötet finns på den internationella utlysningssidan.

Anmäl dig till webbinariet

9 mars 10.00-12.00: Internationellt matchmaking webbinarium. Håll utkik på den internationella utlysningssidan för inspelningen av eventet.

Anmäl dig till matchmaking webbinariet

 

Kontaktpersoner

Emina Pasic 
Nationell kontaktperson för utlysningen
Energimyndigheten
016-544 21 89

Patrik Rydén
Viable Cities kontaktperson för utlysningen 
Viable Cities
073-399 86 19

Ann Maudsley 
Programkoordinator av EraNet ENUTC
Formas
08-775 41 30

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet