Sök stöd för forskning om Människa, energisystem och samhälle

Välkommen att söka stöd för forskning som kan bidra till nya sätt att förstå energi- och klimatfrågorna. I denna utlysning stödjer vi forskning med samhällsvetenskapliga, humanistiska eller tvärvetenskapliga perspektiv på utmaningarna inom energisystemen.

Sista dag för ansökan 2019-03-20
Utlysta medel 80 miljoner kronor

Detta är den andra utlysningen i forskningsprogrammet Människa, energisystem och samhälle, MESAM.

Energifrågorna och energisystemen är dynamiska och i ständig förändring, en förändring som skapas av människor. Energisystemen utgörs av en kombination av aktörer (människor), teknik, arbetssätt, sociala aspekter och infrastruktur som tillsammans med institutioner såsom politik och lagar är sammanlänkade och påverkar varandra i frågor som rör utformning och förändring av energisystemen.

Vi vill se nyskapande forskning om energisystemens utmaningar där samhällsaktörer involveras

Forskningsprojekten kan handla om aktörer inom näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle, såväl som enskilda människor och deras val, beslut och handlande som har med energi- och klimatfrågor att göra. Det kan också handla om klimatanpassning, utformning, gestaltning och förändring, såväl som samspelslösningar och motsättningar mellan aktörer, teknik och institutioner inom energi- och innovationssystemen. Forskningsprojekten kan även behandla energi- och klimatpolitiska aktörer och frågor som kan bidra till Parisavtalets genomförande. Frågor som rör energi- och klimatfrågornas koppling till geopolitik och trygg energiförsörjning samt internationalisering och konkurrenskraft ingår i detta.

Vi välkomnar dessutom forskning med jämställdhets- och rättviseperspektiv som har med energi- och klimatfrågorna att göra. Jämförelser i tid, mellan svenska och internationella sammanhang, samt med andra samhällssektorer välkomnas också. Det gäller också frågor som har med styrning och policy att göra.

 

Forskningen ska förmedlas på sätt som ökar möjligheterna till att samhällsaktörer får en djupare förståelse för förändringsprocesser på energi- och klimatområdet och dess effekter.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till programmets energi-, klimat- och samhällsutmaningar är välkomna att söka, det handlar dock främst om samhällsvetenskapliga, humanistiska och tvärvetenskapliga miljöer vid:

  • universitet
  • högskolor
  • forskningsinstitut

Energimyndigheten arbetar för att främja mångfald och jämställdhet och vi uppmanar dig därför att beakta dessa frågor vid sammansättningen av projektgruppen, i valet av projektledare samt vid framtagandet av projektets genomförande, innehåll, mål och effekter.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i september. Projektet kan starta tidigast oktober 2019 och som längst pågå till 31 december 2022. Projekt inom denna utlysning förväntas omfatta ca 2–6 miljoner kronor i beviljat stöd från Energimyndigheten, högsta tillåtna stöd är 9 miljoner kronor per projekt. Ansökningar om stöd som överskrider 9 miljoner kronor kommer att avvisas.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Informationsmöte 22 januari via Skype

Energimyndigheten anordnar ett webbsänt informationsmöte den 22 januari 2019, kl. 10:30-12:00.

Fokus för mötet är att informera om utlysningen, ansökningsprocessen och utvärdering av ansökningar. Under webbmötet får du möjlighet att ställa frågor till oss på Energimyndigheten kring processen och utlysningen.

För att delta, anmäl dig senast den 15 januari 2019 via detta formulär.

Innan anmälan till informationsmötet rekommenderas sökande ta del av informationsmaterialet om utlysningen där många frågor rörande utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar besvaras.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet