Spara och bevara – bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Välkommen att söka stöd för forskning och utveckling som kan bidra till att åstadkomma effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Tvärvetenskapliga projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap är särskilt välkomna.

Sista dag för ansökan 2020-04-14
Utlysta medel Cirka 12 miljoner kronor

Välkommen att söka stöd för projekt som kan bidra med kunskap och kompetens kring energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse av alla typer och åldrar, över hela dess livscykel. Det befintliga byggnadsbeståndet utgör en viktig materiell och kulturell resurs i samhället men står också för en betydande del av samhällets energianvändning. Den grundläggande utmaningen är att effektivisera energianvändningen och minska växthusgasutsläppen utan oacceptabla effekter på dessa byggnaders kulturvärden. Utlysningen omfattar cirka 12 miljoner kronor och stänger 14 april 2020. Projektet kan starta tidigast 1 juli 2020, men startdatum kan även vara senare. Projektet kan som längst pågå till 30 juni 2024.  

Omfattning och prioriteringar

I denna utlysning välkomnas ansökningar inom programmets samtliga fem forskningsområden

 1. Den kulturhistoriska bebyggelsens roll i energisystemet 
 2. Byggnaden som system
 3. Förvaltning, drift och användning
 4. Bygg- och renoveringssystem, gestaltning och arkitektur
 5. Tekniska installationer

Forskningsområdena beskrivs utförligare i programbeskrivningen.

Vi ser gärna tvärvetenskapliga projekt med problemorienterade frågeställningar kring möjligheterna att uppnå effektiv energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse med hänsyn till bevarande- och utvecklingsaspekter. Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi och forskningsinstitut etc.) samverkar ses som positivt.

Vi lägger stor vikt vid att ansökningarna:

 • Tydligt beskriver projektets genomförande i arbetspaket och vad de olika aktörerna ska utföra i projektet.
 • Redogör konkreta projektmål och delmål kopplade till genomförandet.
 • Utformas för att säkerställa god spridning och användning av resultaten. 

Projekt ska bidra till att något eller några av forskningsprogrammets mål.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut med anknytning till området
 • övriga aktörer med anknytning till området

Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Om programmet Spara och bevara

Programmet Spara och bevara har som syfte att bidra till forskning inom energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse. Programmet pågår mellan 2019 och 2024 har en ram om 50 miljoner kronor. Det här är utlysning nr 2. Mer information finns på programmets webbplats www.sparaochbevara.se

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet