Stöd för forskningsprojekt inom Industrins energi- och klimatomställning och Industriklivet

Har du ett forskningsprojekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Här kan du söka stöd för projekt som minskar utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och resursanvändning.

Sista dag för ansökan 2023-08-30 23:59

Vi välkomnar ansökningar för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett eller flera av nedanstående områden:

 1. Nettonollutsläpp från industrins processer.
 2. Negativa utsläpp.
 3. Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser.
 4. Hållbart företagande inom industrin.

Projekt som omfattar tekniksprång prioriteras.

Område 1 – nettonollutsläpp från industrins processer

Området syftar till minskade utsläpp av växthusgaser från industrin. Projekt som syftar till utveckling av tekniker och system för avskiljning, transport och lagring (CCS) av koldioxid med fossilt ursprung kan endast få stöd i de fall andra rimliga alternativ saknas.

Område 2 – negativa utsläpp

Inom området finansieras projekt som bidrar till permanenta negativa utsläpp av växthusgaser genom avskiljning, transport och geologisk eller motsvarande permanent lagring av växthusgaser:

 • av biogent ursprung till exempel från förbränning av biobränslen vid värmeverk eller inom massa- och pappersindustrin, även kallat bio-CCS
 • som tagits ut ur atmosfären, även kallat DACS (Direct Air Capture and Storage).

Område 3 – energi- och resurseffektiva produktionsprocesser

Syftet med området är att bidra till ökad kunskap samt utveckling av nya och befintliga produktionsprocesser inom industrin. Fokus ska ligga på energi- och resurseffektivisering, cirkulär ekonomi samt ett flexibelt och robust energisystem. Området omfattar även industrins roll i ett helhetsperspektiv för att skapa energi- och resurseffektiva system såsom industriella symbioser och nya industristrukturer.

Område 4 – hållbart företagande inom industrin

Syftet med området är att bidra till ett hållbart företagande inom industrin. Stöd inom detta område ges exempelvis till projekt som bidrar till

 • att utveckla beslutsstöd, organisation, arbetssätt, strategier och metoder som bidrar till resurs- och energieffektivisering och minskning av växthusgasutsläpp
 • att utveckla nya affärsmodeller för ökat samarbete mellan industrier eller mellan industri och andra sektorer
 • att belysa hur marknadsmekanismer och politiska styrmedel bidrar till effektivare energi- och resursutnyttjande samt minskade utsläpp av växthusgaser
 • framtagande av scenarier, systemanalyser och underlag om industrins roll i energisystemet som kan användas för att fatta beslut med helhetssyn.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående områden kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag till exempel industriföretag, leverantörer av teknik och tjänster
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolor
 • institut
 • civilsamhället.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i december 2023. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2024.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Informationsmöte 5 maj och 25 maj via Teams

Energimyndigheten anordnade ett informationsmöte via Teams den 5 maj och 25 maj.

Presentation från informationsmöte

På mötet informerade vi om utlysningen, ansökningsprocessen och utvärdering av ansökningarna.

Om programmen

Industriklivet

Sveriges riksdag har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045, och därefter uppnå negativa utsläpp. Stora och komplexa tekniksprång krävs inom flera industrier för att nå klimatmålet. För att stödja omställningen har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet.

Industriklivet är sedan 2021 en del av den gröna återstarten för ett klimatsmart samhälle efter covid-19-pandemin och ingår i EU:s Facilitet för återhämtning och resiliens (The Recovery and Resilience Facility, RRF). RRF är ett inslag i Next Generation EU som bland annat ska bidra till ett mer miljövänligt EU, bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar.

Industrins energi- och klimatomställning

Programmets syfte är att möjliggöra en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem inom industrin. Programmet ska bidra till att uppfylla Sveriges mål om

 • 50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005 och noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 och därefter negativa utsläpp
 • noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 och därefter negativa utsläpp
 • ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material.

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet