Studera ekologiskt hållbart uttag av skogsbränsle

Vill du bidra till ökade kunskaper om konsekvenserna av skogsbränsleuttag på klimat- och miljöaspekter? Nu kan du söka stöd för detta.

Sista dag för ansökan 2019-01-30 23:59
Utlysta medel 25 miljoner kronor

Projekt som studerar hållbart skogsbränsleuttag kan få stöd

Utlysningen riktar sig till projekt inom följande forskningsområden:

  • Påverkan av helträdsuttag på svensk kolbudget
  • Övriga miljökonsekvenser av skogsbränsleuttag
  • Långsiktiga effekter av skogsbränsleuttag

Forskning som finansieras inom utlysningen syftar till att ta fram ett vetenskapligt underlag för bedömning av miljöeffekter av skogsbränsleuttag.

Utlysningen välkomnar särskilt projekt som bidrar till kompetensbyggande inom området. Licentiatprojekt, projekt som är del av en doktorsutbildning och postdoktorer välkomnas särskilt, samt projekt där projektledaren disputerade för högst sju år sedan. Projekten kan undersöka olika sätt att bruka skogen. Projekten får gärna vara inriktade på metodutveckling och långtidsförsök.

Projektet ska ha potential att bidra till följande effektmål:

  • Riktlinjer för uttag av skoglig biomassa utan negativ påverkan på biologisk mångfald, försurning och skogsmarkens produktionsförmåga finns tillgängliga
  • Säkrare beräkningar av bioenergins klimatnytta.
  • Svensk biomassa är hållbar i förhållande till nationella miljökrav och internationella hållbarhetskriterier
  • Svensk kompetens är fortsatt världsledande inom hållbarhetsaspekter av skogsbruk.
  • Bibehållen trovärdighet för svensk bioekonomi

Projektet kan starta tidigast 1 april 2019 och som längst pågå till 31 december 2021. Beslut fattas i maj 2019.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Informationsträff

En informationsträff kommer att hållas (datumet kan komma att uppdateras):

  • 8 januari i Stockholm (anmäl dig senast den 4 januari)

På mötet får du information om utlysningen, ansökningsprocessen och utvärdering av ansökningar. Det finns också möjlighet att ställa frågor till Energimyndigheten kring själva processen. Det kommer att finnas möjlighet att delta på distans.

Vill du delta? Anmäl dig till Anna Malmström.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Huvudansvarig handläggare vid Energimyndigheten: Anna Malmström, se kontaktuppgifter nedan.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet