Synteser och systemanalyser för en resurseffektiv bebyggelse

Är du forskare och vill bidra med synteser och systemanalyser med relevans för en resurs- och energieffektiv bebyggelse? Då är du välkommen att söka stöd för ditt projekt

Sista dag för ansökan 2024-09-17 23:59
Utlysta medel Cirka 15 miljoner kronor

Syftet med denna utlysning är att ge stöd till synteser och systemanalyser, som identifierar etablerad kunskap och kunskapsluckor med relevans för en resurs- och energieffektiv bebyggelse. Resultaten från projekten kan användas för att identifiera framtida forskningsbehov och utmaningsområden.

Projekten genomförs med fördel från flera olika perspektiv och gynnas av insatser från flera vetenskapliga områden eller discipliner.

Vad kan du söka stöd för?

I denna utlysning finns cirka 15 miljoner kronor tillgängliga för de projektparter som beviljas stöd. Projekttiden är som längst 12 månader.

Utlysningen omfattar två delområden vilka närmare beskrivs i avsnitt 3:

  • Synteser
    Projekt som sammanfattar och analyserar befintligt kunskapsläge och visar på kunskapsbehov.
  • Systemanalyser
    Projekt som bidrar med fakta, kunskapsunderlag och bredare systemanalyser inom bebyggelseområdet.

Ansökningar inom delområdet systemanalyser stärks av ett engagemang av behovsägare som aktivt delar i projektet. Exempel på engagemang är deltagande i referensgrupp, projektpart eller finansiär.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Huvudsökande ska vara disputerad inom relevant disciplin eller ha dokumenterad forskningserfarenhet samt vara verksam vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

Juniora forskare i rollen som projektledare välkomnas särskilt.

En junior forskare definieras som en disputerad forskare som ännu inte har en stabil anställning inom den akademiska karriärstegen och kan till exempel vara anställd som postdoktor, (disputerad) adjunkt, forskare, biträdande lektor, eller inneha en annan typ av anställning med i huvudsak forskande arbetsuppgifter.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i november 2024. Projektet kan starta tidigast 1 december 2024.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Öppen tid för frågor via Teams

Två tillfällen finns där du har möjlighet att koppla upp dig och ställa frågor till oss kring processen och utlysningen. Vi finns tillgängliga hela mötestiden, men du kan ansluta när du vill.

När: 4 september, klockan 10.30–12.00

Var: Digitalt via Teams (länk till mötet publiceras senare)

När: 12 september, klockan 10.00–12.00

Var: Digitalt via Teams (länk till mötet publiceras senare)

Om programmet Resurseffektiv bebyggelse

Programmet resurseffektiv bebyggelse utgör Energimyndighetens huvudsakliga satsning på forskning och innovation relaterat till bebyggelseområdet. Programmet ska finansiera forsknings- och innovationsprojekt som belyser utmaningar kopplat till energi- och resurseffektivitet i bebyggelsen och främja omställningen till ett
hållbart energisystem genom kunskap och lösningar för en energi- och resurseffektiv bebyggelse utan negativ klimatpåverkan.

Programmet Resurseffektiv bebyggelse

Kontakt

Vi lämnar support fram till 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Kontakta oss gärna genom att mejla till programmets mejladress: reb...@energimyndigheten.se

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet