Systeminriktade analyser för hållbara förnybara drivmedel

Ni som forskar, arbetar med eller har nytta av systeminriktade analyser i ert arbete är välkomna att söka stöd för att främja utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel.

Sista dag för ansökan 2018-05-15
Utlysta medel Max 8,25 miljoner kronor

Forskningsprojekten ska öka kunskapen om förnybara drivmedel

Forskningsprojekten ska syfta till att öka kunskapen om förutsättningarna för att försörja ett framtida transportsystem med miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel. Särskilt välkomnas forskningsprojekt som drivs av flera olika aktörer tvärsektoriellt i exempelvis en värdekedja, gärna tillsammans med potentiella mottagare av resultaten.

Fokus i forskningsprojekten ska vara frågeställningar som är begränsande för och/eller har stor inverkan på respektive drivmedels hållbarhet och potential för att bidra till en hållbar transportsektor. Projektstart tidigast 22 augusti 2018.

I denna utlysning kommer sådana forskningsprojekt att prioriteras som Energimyndigheten bedömer kan bidra till att de fem effektmålen i samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system uppnås. De fem målen är:

  • Sverige uppfyller uppsatta mål om reduktion av växthusgaser orsakade av transportsektorn på kort och lång sikt.
  • Förnybara drivmedel produceras på ett hållbart sätt och med högsta möjliga effektivitet.
  • Utformning av styrmedel för omställning till förnybara drivmedel i transportsektorn sker så att dessa är effektiva, motverkar suboptimering och skapar goda förutsättningar för omställning av transportsektorn.
  • Industriella aktörer investerar i hållbar omvandling av förnybara resurser till drivmedel, produkter och energi.
  • Forskning och utveckling inom området bedrivs effektivt och i samverkan, för högsta möjliga nytta av insatta medel.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående effektmål kan söka stöd inom utlysningen. I forskningsprojekten ska minst två organisationer delta som projektgenomförare.

Samverkansprogrammet

Utlysningen är en del av samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system 2018–2021 – ett samarbete mellan Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3) som har Chalmers Industriteknik (CIT) som värdorganisation.

Kontakt

Huvudansvarig handläggare vid Energimyndigheten: Susanna Widstrand, se konaktuppgifter nedan.

Föreståndare för f3 samt ansvarig för samverkansprogrammets kansli: Ingrid Nohlgren, 031-772 63 52

Vi lämnar support fram till kl. 12.00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet