Utlysning 1 Energipilot Gotland

Du som representerar ett litet eller medelstort företag och kan ta fram innovativa skalbara lösningar för transportsystem i samspel med elsystem på Gotland, för att möjliggöra att Gotland ska gå före i omställningen till ett hållbart energisystem, är välkommen att söka stöd inom denna utlysning.

Sista dag för ansökan 2021-02-28
Utlysta medel cirka 15 000 000 kr

Observera att bilaga 2 i den fullständiga utlysningstexten har uppdaterats 2021-01-29. Ändringarna avser beräkning av lönebikostnader, s. 18 i den fullständiga utlysningstexten.

Projekt som tar fram och implementerar lösningar som möjliggör en omställning till ett fossilfri transportsystem på Gotland kan få stöd

Utlysningen syftar till att finansiera innovativa lösningar som ska bidra till att ställa om till en mer effektiv och fossilfri transportsektor samt, för att klara transporternas behov, till ett robust elsystem på Gotland. Detta för att göra det möjligt att nå de energi- och klimatpolitiska målen. Lösningarna ska gå att skala upp och ha hög relevans även för övriga Sverige.

Små och medelstora företag, SMF, har goda förutsättningar för att bidra till att ställa om Gotlands transportsystem i samspel med energisystemet för att Gotland blir ett pilotområde för hela Sverige där det i mindre skala går att testa effektiva och skalbara transport- och energiomställningslösningar och därmed uppnå klimatmålen.

Utlysningen riktar sig till projekt inom följande utmaningar:

  • Utmaning 1 – Omställning till ett mer transporteffektivt Gotland
  • Utmaning 2 – En smart elektrifiering av Gotlands transportsystem
  • Utmaning 3 – Lokal och robust användning av biodrivmedel
  • Utmaning 4 – Effektivt samspel i energisystemet för att klara transporternas behov

Projektet ska bidra till att något eller några av ovanstående utmaningar kan lösas.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag, SMF, som vill bidra till energi- och klimatomställning och därmed till minskad klimatpåverkan, ett robustare transport- och elsystem, ökad andel förnybara drivmedel och till tillväxt på Gotland.

Som företag anses även sådana enheter som personsammanslutningar eller föreningar som bedriver en regelbunden ekonomisk verksamhet.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd kan sannolikt fattas tidigast i april 2021.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Utlysningen kan till exempel stänga tidigare om utlysta medel tar slut. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Om programmet ”Europeiska regionala utvecklingsfonden – projekt inom energipilot Gotland”

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stödja små och medelstora företag i arbetet med att stimulera till energieffektivare transporter och bidra till utveckling av transportsystem i samspel med elsystemet på Gotland. Avsikten är att Gotland ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem, med avseende på energipolitikens tre grundpelare försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Satsningen ingår i Operativa programmet för Småland och Öarna, insatsområdet ”Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer”.

Programmet pågår mellan 2020-06-22 och 2023-04-30 och har en ram om totalt 30 miljoner kronor. Det planeras att genomföra två utlysningar under programperioden.

Kontakt

Vi kommer att svara på dina frågor gällande Utlysning 1 fram till kl.16:00 den 26 februari 2021.

Du får skicka dina frågor om utlysningens innehåll till utlysningens meljadress: EnergipilotGot...@energimyndigheten.se

Teknisk support: ekan...@energimyndigheten.se, 016-544 22 11

Observera att den tekniska supporten kan endast svara på frågor om systemet och inte om programmet eller utlysningens sakliga innehåll.

 


Utlysningsarkivet