Utlysning 2 Energipilot Gotland

Du som representerar ett litet eller medelstort företag (SMF) eller ett stort företag som samarbetar med SMF och kan ta fram innovativa skalbara lösningar för att utveckla ett fossilfritt transportsystem och ett robust energisystem på Gotland är välkommen att söka stöd inom denna utlysning.

Sista dag för ansökan 2021-08-31
Utlysta medel cirka 20 miljoner kronor

Projekt som tar fram och implementerar lösningar som möjliggör en omställning till en fossilfri transportsektor och ett robust elsystem på Gotland kan få stöd

Gotland har potential att bli en viktig plats för att demonstrera lösningar som möjliggör en omställning till fossilfria transporter och ett mer hållbart energisystem i Sverige. Utlysningen riktar sig till företag som genom utlysningen kan söka ekonomiskt stöd för projekt med nya idéer om hur vi transporterar oss, vilka drivmedel vi använder, samt hur vi uppnår ett effektivt samspel i energisystemet på Gotland. De innovativa lösningarna ska visa att det är möjligt att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål, ska gå att skala upp och ha hög relevans även för övriga Sverige. Projektet måste genomföras på Gotland men företag som söker stöd kan ha sin hemvist på andra ställen. Beviljade projekt kan pågå till och med 15 december 2022.

Utlysningen riktar sig till projekt inom följande utmaningar:

  • Utmaning 1 – Omställning till ett mer transporteffektivt Gotland
  • Utmaning 2 – En smart elektrifiering av Gotlands transportsystem
  • Utmaning 3 – Lokal och robust användning av biodrivmedel
  • Utmaning 4 – Effektivt samspel i energisystemet för att klara transporternas behov

Projektet ska bidra till att något eller några av ovanstående utmaningar kan lösas.

I den fullständiga utlysningstexten beskrivs vad projekten bör ha för inriktning samt vad ansökan ska innehålla och Energimyndighetens bedömningskriterier. Det är viktigt att läsa igenom utlysningen och att ansökan innehåller efterfrågad information.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag (SMF) samt stora företag i samarbete med SMF, som vill bidra till energi- och klimatomställning och därmed till minskad klimatpåverkan, ett robustare transport- och elsystem, ökad andel förnybara drivmedel och till tillväxt på Gotland, kan söka stöd. Som företag anses även sådana enheter som personsammanslutningar eller föreningar som bedriver en regelbunden ekonomisk verksamhet. Beslut om vilka projekt som beviljas stöd kan sannolikt fattas tidigast i oktober 2021. Observera att tidplanen kan komma att ändras. Utlysningen kan till exempel stänga tidigare om utlysta medel tar slut.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker” där framgår vad ansökan ska innehålla, våra bedömningskriterier etc. Observera även att samtliga ansökningar måste skicka in en obligatorisk ansökningsbilaga.

Om programmet ”Europeiska regionala utvecklingsfonden – projekt inom energipilot Gotland”

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stödja små och medelstora företag i arbetet med att stimulera till energieffektivare transporter och bidra till utveckling av transportsystem i samspel med elsystemet på Gotland. Detta arbete kan ske på egen hand eller i samarbete med företag och organisationer. Avsikten är att Gotland ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem, med avseende på energipolitikens tre grundpelare försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Satsningen ingår i Operativa programmet för Småland och Öarna, insatsområdet ”Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer”. Programmet pågår mellan 2020-06-22 och 2023-04-30 och har en ram om totalt 30 miljoner kronor. Detta är den andra och sista utlysningen under programperioden.

Om du har frågor

Vi kommer att svara på dina frågor gällande Utlysning 2 fram till kl.16.00 den 31 augusti 2021. 

Den 23/8 kl 14.30-16.00 anordnas ett webbinarie om utlysningen, då vi ger övergripande information och svarar på generella frågor. Mejla din anmälan för att delta till så får du en länk till möte i Teams.

Frågor om utlysningens innehåll skickas till utlysningens mejladress: EnergipilotGot...@energimyndigheten.se 

Teknisk support: ekan...@energimyndigheten.se, 016-544 22 11

Observera att den tekniska supporten kan endast svara på frågor om systemet och inte om utlysningens sakliga innehåll.  

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet