Utlysning 9 inom Batterifondsprogrammet

Du som forskar om batteriåtervinning eller om batterier för elsystems- och fordonstillämpningar är välkommen att söka stöd inom Batterifondsprogrammets nionde utlysning.

Sista dag för ansökan 2022-01-26
Utlysta medel 60 miljoner kronor

Projekt inom hela programmets bredd välkomnas

Utlysningen är öppen för ansökningar inom hela programmets bredd men i denna utlysning efterfrågas speciellt, kopplat till batterier, utan inbördes rangordning:

 • Projekt som fokuserar på praktiska, beteendemässiga eller regulatoriska faktorer som kan påskynda eller hindra produktion (från material­utvinning till tillverkning av batterier och batteribaserade produkter), användning, återanvändning, inlämning och återvinning av batterier.
 • Projekt som främjar resurseffektivitet, till exempel kring livscykelanalys, cirkulär ekonomi, design för återanvändning/återvinning eller hållbara material
 • Projekt kring systemperspektiv för cirkulära flöden, till exempel om hur insamlingen maximeras så att batterier återvänder till certifierade/legala återvinnare (oavsett om materialen de innehåller är värdefulla eller ej).
 • Projekt som adresserar forskning om säkerhetsfrågor kring batterier utmed hela kedjan från materialutvinning till tillverkning av batterier och batteribaserade produkter, användning (till exempel elnät, byggnader, fordon och farkoster), återanvändning, inlämning och återvinning av batterier.
 • Projekt som kan bidra till att sätta in den svenska och europeiska batterivärdekedjan i ett internationellt sammanhang, till exempel kartläggning av teknik och tillämpningar i olika delar av världen liksom studier av import och export av primära och sekundära råvaror, färdiga och använda produkter, samt vilka tekniska, ekonomiska, politiska och sociala drivkrafter och hinder som finns bakom denna utveckling.
 • Projekt om cell- och batterisystemsmodellering, samt kopplingen däremellan (bättre utvecklade modeller kan bli centrala för bättre diagnostik och för att undvika alltför omfattande testning).
 • Projekt som bidrar till genomförandet av den nya batteriförordningen på EU-nivå, inte minst med hänsyn till standardiseringsarbetet. Till exempel analysmetoder för prestanda och hälsotillstånd i batterier.
 • Projekt som bidrar till att öka antalet doktorander och andra aktiva inom batteriområdet.
 • Projekt som bidrar till meritering för forskare som ännu inte har uppnått stabila seniora positioner inom akademin.  

Synteser

 1. Kravställning och forskningsbehov för batteriteknik för stationär lagring.
 2. Säkerhetsaspekter vid återvinning, vid produktion och för stationär lagring. 
 3.  Analysmetoder för prestanda och hälsotillstånd i batterier.
 4. Märkning i syfte att främja spårbarhet, återanvändning och återvinning.   

Om synteser:

Vad vet vi idag och vad behöver vi ta reda på för att påskynda utvecklingen? Energimyndigheten efterfrågar synteser som redogör för kunskapsläget och kunskapsluckor inom  området. Område ska här förstås som systemets aktörer och teknik samt angränsande system som ekonomiska, politiska, sociala och historiska.

Det är viktigt att synteserna kan beskriva både hur underlag väljs och hur det analyseras. Varje syntesprojekt förväntas sedan utmynna i en vetenskaplig artikel, samt en slutrapport skriven på svenska.

Ansökningar om synteser bör beskriva vald metod genom exempelvis:

 • Sökstrategi för studien: sökord och källor
 • Avgränsning för studien: vilka kriterier som kommer att tillämpas för att välja bort och inkludera existerande studier inom området
 • Utarbetning av resultat och slutsatser

Forskningsområden

Utöver ovan speciellt efterfrågade områden stödjer programmet, utan inbördes rangordning, projekt inom följande forskningsområden:

 • Återanvändning, inklusive livslängds- och säkerhetsaspekter
 • Återvinning
 • Batteriutveckling av dagens och morgondagens tekniker och material inklusive superkondensatorer
 • Diagnostik/mätning
 • Styrning/användning
 • Logistik
 • Säkerhet
 • Övrig för programmets effektmål relevant forskning Demonstration av teknik som finns tillgänglig på marknaden ingår inte i programmet.

Projektet ska ha potential att bidra till följande effektmål:

 • Nya och vidareutvecklade kostnads- och resurseffektiva batterikoncept för lagring och användning av förnybar energi i elsystems- och fordons­tillämpningar.
 • Världsledande kunskap och kompetens hos såväl svenska forskare som företag kring:
  - dagens såväl som framtida batterisystem för lagring och användning av förnybar energi i fordons- och elsystems­tillämpningar.
  - hållbara och kostnadseffektiva processer och metoder för återvinning.
 • Nära samarbete och ett aktivt nätverk mellan akademi och näringsliv, och utökad batteriforskningsverksamhet inom svenska företag.

Alla projektförslag med potential att bidra till programmets effektmål välkomnas. Projekt som adresserar de speciellt efterfrågade områdena kommer prioriteras i de fall bedömningen i övrigt väger lika.

Projekt som finansieras inom utlysningen ska ha potential att bidra till att föra forskningsfronten framåt. Hur projektet förhåller sig till den internationella forskningsfronten och på vilket sätt det kan bidra till att flytta den ska framgå i ansökan.

Batteriutvecklingsprojekt rörande fordonsbatterier bör relatera till EUCAR-målbilden

Projekt rörande batteriutveckling bör förhålla sig till riktlinjerna för publicering framtagna inom "Batteries Europe - Reporting methodologies".

Tidplan för inlämning av ansökan, för beslut och startdatum för projekt:

Första dag för ansökan
Sista dag för ansökan
Beslut planeras tidigast i
Tidigaste projektstart
Projektet avslutas senast
17 november 2021
26 januari 2022
1 maj 2022
1 juli  2022
31 december 2027

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut
 • övriga aktörer med anknytning till batterivärdekedjan

Samverkan är viktigt och forskningsprojekt som har anknytning till näringsliv, akademi och samhälle eftersträvas för att underlätta spridning och vidare användning av forskningsresultaten. Detta kan exempelvis ske genom:

 • Projekt i samarbete mellan aktörer i olika delar av värdekedjan och/eller olika branscher.
 • Projekt där personer under en period arbetar inom akademin istället för inom näringslivet, eller tvärtom.
 • Samverkansaktiviteter som seminarier där projektets resultat presenteras i en bredare kontext eller där företag ges möjlighet att utvärdera fram­tagna batterikoncept i syfte att bidra till branschens kompetens­uppbyggnad.
 • Referensgrupper.

Samarbete inom Norden, Europa och internationellt uppmuntras.

Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.  

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i juni 2022. Projektet kan starta tidigast juli 2022.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Utlysningen kan till exempel stänga tidigare om utlysta medel tar slut. 

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Ansökning sker i Mina Sidor

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina Sidor.

Anvisningar för hur du ansöker.

Du har möjlighet att titta in i vår öppna hjälpstuga där du kan få hjälp om du har frågor kring inloggning eller ansökningsformuläret.

Hjälpstugan finns på Microsoft Teams följande tider:

 • 21/1 klockan 9.00-11.00

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in. Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.

Om batteriprogrammet

Programmet ska bidra till utvecklingen av:

 • Nya och vidareutvecklade kostnads- och resurseffektiva batterikoncept för lagring och användning av förnybar energi i elsystems- och fordonstillämpningar.
 • Världsledande kunskap och kompetens hos såväl svenska forskare som företag kring:
  - dagens såväl som framtida batterisystem för lagring och användning av förnybar energi i fordons- och elsystemtillämpningar.
  - hållbara och kostnadseffektiva återvinningsprocesser och -metoder.
 • Nära samarbete och ett aktivt nätverk mellan akademi och näringsliv, och utökad batteriforskningsverksamhet inom svenska företag.

Batterifondsprogrammet 

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet