Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

Energimyndigheten utlyser högst 350 miljoner kronor till utbyggnad av infrastruktur för regionala elektrifieringspiloter i form av strategiskt placerade laddstationer för tunga godstransporter på väg. Energimyndigheten välkomnar ansökningar från såväl företag som offentlig sektor, gärna i en kombination av olika typer av aktörer.

Sista dag för ansökan 2023-09-15 23:59
Utlysta medel 350 miljoner kronor

Lastbil på motorväg.

Stödet till regionala elektrifieringspiloter syftar till att påskynda elektrifieringen av tunga godstransporter på väg. Den här utlysningen syftar till att ge stöd till strategisk utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning med el.

Stöd kan ges till projekt som på ett så effektivt sätt som möjligt etablerar större laddstationer i Sverige längs med, det av EU utpekade, transeuropeiska transportnätet (Ten-T-vägnätet, både stomnät/core och övergripande nät/comprehensive).

Karta transeuropeiska transportnätet

Stöd kan ges både för helt nya laddstationer och för uppgraderingar av befintliga laddstationer till högre effekter och fler laddpunkter.

Till skillnad från den tidigare utlysningen inom programmet så kan en viss del av stödet även gå till lagring av el specifikt kopplat till laddstationen.

Laddstationerna ska färdigställas senast den 30 september 2025 och vara i drift i minst 5 år. Som en del i pilotbegreppet ingår också att laddstationen är tillgänglig för utvärdering och informationsinhämtning under samma tidsperiod, samt att Energimyndigheten har rätt att sprida erfarenheter från piloten i syfte att främja kunskapsöverföring till andra aktörer regionalt och nationellt.

Vem kan söka?

I denna utlysning välkomnar vi ansökningar från exempelvis:

  • företag
  • aktör från offentlig sektor
  • institut med anknytning till relevanta företag.

Detta kan du få stöd för

Stödet i denna utlysning går till utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av tunga vägfordon.

Stödberättigade kostnader är exempelvis kostnader för uppförande, installation eller uppgradering av laddningsinfrastrukturen. Effektförsörjningen via elnätet får kompletteras med lagring av el.

Läs utlysningstexten och villkoren noga innan du skriver ansökan så att du är medveten om vad ni kan få stöd för.

Så mycket kan du få i stöd

Du kan få upp till 70 procent av stödberättigande kostnader vid utbyggnad av laddinfrastruktur längs vägsträckor med trafikflöden med ÅDT (årsmedelsdygnstrafik) över 500 tunga fordon.

Längs vägsträckor med trafikflöden med ÅDT (årsmedelsdygnstrafik) under 500 tunga vägfordon kan du få upp till 90 procent av stödberättigade kostnader vid utbyggnad av laddinfrastruktur.

Årsmedelsdygnstrafik, Trafikverket

Om ditt projekt har tänkt använda lagring av el så är stödandelen för den del av budgeten som berör investeringen i lagret max 25 procent av totala kostnaden för lagret.

Stödnivå är ett av bedömningskriterierna vid konkurrens om medlen och vi uppmuntrar därför projekt att söka för en lägre stödnivå om det bedöms som möjligt.

Webbinarier för mer information

Energimyndigheten håller webbinarier om utlysningen via Teams:

På mötet informerar vi om utlysningen, ansökningsprocessen och bedömningen av ansökningar. Under mötet får du möjlighet att ställa frågor om utlysningen.

Beslut om beviljade stöd

Ansökningar tas emot kontinuerligt och behandlas efter utlysningens stängning. 

Vid konkurrens görs bedömning av ansökan enligt beskrivna bedömningskriterier i den fullständiga utlysningstexten. I denna process involveras även länsstyrelsen. Fundera igenom utvärderingskriterierna och beskriv tydligt aspekter i din ansökan som kan ha bäring på dessa kriterier.

Energimyndigheten har som mål att fatta beslut om vilka projekt som beviljas stöd i slutet av 2023 men det beror också på hur många ansökningar som kommer in och måste hanteras.

Projektet kan pågå som längst till 30 september 2025.

Kontakt

För att hinna svara på eventuella frågor om utlysningen och dess villkor, krav och bedömningskriterier är det bra om vi får dem senast måndag den 11 september 2023.

Vi lämnar teknisk support fram till klockan 12.00 fredag den 15 september 2023.

OBS! Glöm inte att söka behörighet till Mina sidor senast onsdag den 13 september om du har tänkt lämna in en ansökan.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet