Forskningsprogrammet Förnybara drivmedel och system

Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3) genomför tillsammans programmet Förnybara drivmedel och system. I programmets fjärde utlysning på totalt 8 miljoner kronor välkomnas projektförslag inom programmets samtliga projektområden. Sista ansökningsdag är 10 mars 2016, kl 24.00.

Sista dag för ansökan 2016-03-10
Utlysta medel 8 miljoner kronor

Programmets syfte är att bidra med analyser som kan ligga till grund för vetenskapligt underbyggt beslutsstöd och ökad systemförståelse hos politiker, myndigheter, industri och andra organisationer i frågor som rör förnybara drivmedel.

Programmens projektområden är:

  • Övergripande tekniska, ekonomiska och miljömässiga systemstudier
  • Aktörer, styrmedel och strategier
  • Jämförande systemanalys
  • Processintegration och effektivisering
  • Kunskapssyntes för värdekedjans länkar och omgivande förutsättningar

Projekt inom vissa områden prioriteras

Energimyndigheten har tillsammans med programrådet för Förnybara drivmedel och system identifierat ett antal områden där projektansökningar prioriteras. Dessa är, utan inbördes ordning:

  • Projekt inom projektområde 5 som kopplar samman projektområde 2 och 3 och som empiriskt är riktade mot transportsektorns utveckling, gärna inklusive sjöfart och flyg.
  • Projekt inom projektområde 2 som avser analyser av utvecklingen av omgivande förutsättningar, t.ex. strategier, styrmedel, reglering och transportsystemets utveckling på regional, nationell och global nivå.
  • Projekt inom projektområde 4 som inriktas mot bioraffinaderilösningar.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Så ansöker du

Ansökan ska skrivas enligt Anvisningar för ansökan och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Tänk på att ansöka om användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta någon dag.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 10 mars 2016, kl 24.00.

Hantering av ansökningar

Inkomna ansökningar utgör allmän handling och kan därmed bli föremål för utlämnande. Det är önskvärt att det i ansökan framgår om något i ansökan bör omfattas av sekretess.

Finansiering utgår normalt i enlighet med Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. Det sammanlagda offentliga finansieringsstödet som lämnas till ett enskilt projekt får inte överskrida de i förordningen angivna procentsatserna.

Beslut om stöd

Ansökningarna kommer bedömas av programrådet för Förnybara drivmedel och system. Programrådet lämnar en rekommendation till Energimyndigheten och f3 om vilka projekt som bör beviljas stöd. Slutgiltigt beslut fattas av Energimyndigheten, tidigast i juni 2016. Projekt inom programmet kan tidigast starta 1 augusti 2016 och som längst pågå till 31 december 2017.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet