Marknadsinsatser för introduktion av ny energiteknik

Energimyndigheten utlyser 10 miljoner kronor för marknadsinsatser för introduktion av ny energiteknik på den svenska eller internationella marknaden. I denna utlysning välkomnas projektförslag inriktade på förnybar energi eller energieffektivisering. Sista ansökningsdag är den 30 maj, kl. 12.00.

Sista dag för ansökan 2016-05-30

Utlysningens syfte är att bidra till omställningen av energisystemet genom satsningar på affärsutveckling och kommersialisering. Genom spridning av resultat från svensk forskning, utveckling och innovation samt inhämtning av kunskap från andra marknader kan utvecklingen av energisystemet stärkas. Utlysningen riktar sig till små- och medelstora företag som önskar kommersialisera sin teknik eller sina produkter/tjänster, vilka önskar inleda en expansionsfas för produkterna/tjänsterna. Projekt som beviljas stöd ska pågå under maximalt 12 månader.

Vad stödet kan användas till

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska vara inriktade på förnybar energi eller energieffektivisering. Insatserna ska syfta till att etablera eller skapa potential för att öka andelen klimatsmart teknik på målmarknaden och därmed öka företagens marknadsandel. Målet med projekten ska vara att företaget, efter genomfört projekt, ska kunna expandera på den prioriterade marknaden. Stöd kan sökas för att genom riktade åtgärder avseende marknadsinsatser öka försäljningen av den teknik/produkt/tjänst som företaget har utvecklat.

Exempel på insatser är:

  • Projektanställa personal som arbetar med ledning, försäljning, marknadsföring etc.
  • Insatser för att etablera varumärke.
  • Ta fram marknadsplaner, försäljningsplaner etc.
  • Framtagande av marknadsföringsmaterial, hemsidor etc.
  • Kampanjer av olika typer för att öka försäljningen.

Eller andra typer av insatser som företaget kan motivera och som ligger i linje med målet för utlysningen.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.

Projektansökan ska skrivas enligt anvisningar i utlysnings