TERMO – värme och kyla för framtidens energisystem

Energimyndigheten utlyser omkring 60 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet TERMO – värme och kyla för framtidens energisystem. I denna utlysning välkomnas projektförslag brett inom hela programmet. Projekt med kommersialiserings- och exportfrämjande inslag välkomnas särskilt. Sista ansökningsdag är 17 januari 2018, support kan lämnas fram till kl. 16.00 samma dag.

Sista dag för ansökan 2018-01-17
Utlysta medel Cirka 60 miljoner kronor

Programmets syfte är att bidra till utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem. Det handlar om att ta tillvara på energiresurser, resurseffektiv användning och samspel med andra energibärare. I programmet ingår såväl det tekniska systemet som aktörer på marknaden, de spelregler som omgärdar systemet och samspelet där emellan. Dessutom ska programmet bidra till att stärka den svenska konkurrenskraften genom kompetensuppbyggnad och innovationer för jobb och klimat inklusive exportmöjlighet för svenskt näringsliv.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till detta syfte och inkluderar behovsdriven forskning vid universitet, högskola och forskningsinstitut samt företagsdrivna innovations- och utvecklingsprojekt. Små och medelstora företag kan också, inom ramen för forsknings- och innovationsprojekt, få stöd till kommersialiseringsfrämjande aktiviteter.

Förutsättningar för ansökan

Projekten inom utlysningen ska bidra till de effektmål som Energimyndigheten pekat ut i strategin för värme och kyla:

Energiresurser

Energi för värme och kyla utgörs av återvunnen och förnybar energi. Överskottsvärme från olika sektorer nyttiggörs och kommer samhället till nytta.

Samspel i energisystemet

Samspel mellan värme och kyla och andra energibärare bidrar till ett resurs- och kostnadseffektivt energisystem samt en trygg energiförsörjning.

Resurseffektiv användning

Värme- och kyla används på ett resurseffektivt sätt med minimal miljöpåverkan. Användarna drar nytta av konkurrenskraftiga priser på lokala marknader.

Innovation för jobb och klimat

Näringslivet, offentliga aktörer och forskningsaktörer i Sverige är världsledande inom innovation för klimatsmart värme och kyla. Produkter, systemlösningar och tjänster är konkurrenskraftiga på en global marknad.

Inom programmet läggs stor vikt på aktiviteter som ska främja att resultat från FoI-projekt får goda förutsättningar att komma till nytta på framtidens värme- och kylamarknader. Därför ställs vissa krav på projekt inom programmet för respektive kategori. En bilaga om plan för nyttiggörande av resultat ska bifogas till ansökan.

Projekt som beviljas stöd kan starta tidigast 1 april 2018 och kan som längst pågå till 31 december 2021.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet