Utveckla internationella klimatprojekt inom ramen för artikel 6

Du som vill bidra till utvecklingen mot lägre utsläpp av växthusgaser globalt är välkommen att lämna in förslag på aktiviteter som syftar till att åstadkomma utsläppsreduktioner i andra länder.

Sista dag för ansökan 2020-02-14

Utsläppsminskningarna ska kunna verifieras och överföras, i enlighet med Parisavtalets artikel 6. I ett första urval kommer 1-5 projekt att väljas ut för vidareutveckling till genomförbara projekt som genom att sänka utsläppen i det land där de genomförs generar utsläppsreduktionsenheter som kan köpas av Energimyndigheten.

Exempel på aktiviteter som kan bli aktuella

Utlysningen riktar sig framförallt till aktiviteter inom energiområdet men även sådana som minskar utsläpp på andra sätt, exempelvis genom att åtgärda läckage av metan från industriprocesser etc. Aktiviteten ska leda till sänkta utsläpp av växthusgaser men även bidra positivt till övriga mål inom Agenda 2030.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara företag som är verksamma inom projektutveckling, energiföretag eller offentliga aktörer. Beslut om vilka förslag som beviljas stöd kommer att fattas i april 2020. Utvecklingsprojekt kan starta tidigast maj 2020. Observera att tidplanen kan komma att ändras.

Så söker du (how to apply)

Komplett information om den här utlysningen finns på vår engelska webbplats. Där finns den kompletta utlysningstexten (på engelska).

Ansökan skickas per e-post till registrator: regist...@energimyndigheten.se Använd ämnesraden ”Article 6 proposals + AKTIVITETSTYP + LAND”. (exempel: Article 6 proposals SOLCELLER KENYA).  

Utlysningen följer ett tvåstegsförfarande. Ett projektförslag skickas in senast den 14 februari 2020. 1-5 st projektförslag väljs ut och erbjuds finansiering för vidareutveckling

Om artikel 6 under Parisavtalet

Enligt regleringsbrevet för 2019 har Energimyndigheten i uppdrag att utveckla nya internationella klimatsamarbeten genom förvärv av utsläppsreduktionsenheter inom ramen för Parisavtalets artikel 6 (artikel 6-samarbeten). Syftet är att bidra till ett system som skapar incitament för länder och andra aktörer att höja klimatambitionen och åstadkomma större utsläppsreduktioner och klimatnytta. Syftet är också att genom kompletterande åtgärder bidra till att nå de svenska klimatmålen till 2030, 2040 och 2045.

Regelverket för hur artikel 6-samarbeten ska genomföras är fortfarande under förhandling inom FN:s Klimatkonvention, UNFCCC. En stor del av Energimyndighetens arbete är därför inriktat mot förberedande och stödjande insatser såsom metodutveckling, analyser och dialog med potentiella värdländer om intresse för artikel 6-samarbete. 

Enligt Sveriges klimatstrategi finns tre kompletterande åtgärder som kan användas för att uppnå klimatmålen, nämligen ökning av kolsänka, verifierade utsläppsminskningar genom investeringar i andra länder samt avskiljning och lagring av biogen koldioxid (Regeringens skrivelse 2017/18:238 En klimatstrategi för Sverige).

Klimatförhandlingarna COP25 Madrid

Klimatförhandlingarna vid COP25 i Madrid, som avslutades den 15 december 2019, ledde inte till några beslut gällande regelboken för Parisavtalets artikel 6. Energimyndigheten ser detta som en indikation på att det finns ett stort behov av kunskapsutveckling och positiva exempel på hur internationella klimatsamarbeten kan skapas under Parisavtalet.

Energimyndigheten fortsätter att arbeta för att konkreta artikel 6-samarbeten ska etableras, inte minst genom den nu aktuella utlysningen.


Utlysningsarkivet